< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev -
Organizacijska shema inštituta  
Sodelavci uprave  
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

 

 


Direktor:
dr. Andrej Simončič
Tel.: (01) 28 05 222
Faks: (01) 28 05 255
e-pošta:
Andrej.Simoncic@kis.si

Kmetijski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod, ustanovljen leta 1898. Njegova zdajšnja ustanoviteljica je vlada Republike Slovenije. Svoje ustanoviteljske pravice uveljavlja po zastopanosti predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Ministrstva za kmetijstvo in okolje v upravnem odboru. Hkrati daje ustanovitelj soglasje pri imenovanju direktorja, sprejemanju statuta, zaključnega računa, letnega programa dela s finančnim načrtom in drugih pomembnih dokumentov.

Javni raziskovalni zavod je državna, nepridobitna ustanova z opredeljenimi dejavnostmi v smislu javne službe. Inštitut v okviru registrirane dejavnosti opravlja predvsem naslednje naloge:

 • temeljne, uporabne in razvojne raziskave,
 • z zakoni opredeljene strokovne naloge,
 • svetovanje, študije in laboratorijske storitve,
 • nadzor in preverjanje kakovosti kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se uporabljajo v kmetijstvu,
 • objavljanje spoznanj in rezultatov raziskovalnega, strokovnega in kontrolnega dela.
   

Svoje dosežke objavlja v znanstvenih in strokovnih revijah, v poročilih pogodbenim naročnikom oziroma v lastnih publikacijah, ki izhajajo v zbirkah Raziskave in študije, Prikazi in informacije ter Tehnološki list.

Inštitut zaposluje 175 sodelavcev, od katerih je 84 raziskovalcev. Med temi jih ima približno dobra polovica končano eno od oblik podiplomskega študija v tujini ali doma (magistri ter doktorji znanosti). Med raziskovalci prevladuje starostna skupina med 30 in 40 let. 

 Inštitut izvaja svojo dejavnost v okviru oddelkov:

 • Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje,
 • Infrastrukturni center Jablje
 • Oddelek za varstvo rastlin
 • Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
 • Oddelek za ekonomiko kmetijstva
 • Oddelek za živinorejo
 • Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko
 • Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
 • Centralni laboratorij (agrokemija in enologija)

Od 1. 1. 2013 je organizirana samostojna Služba za uradno potrjevanje semenskega in sadilnega materiala kmetijskih rastlin. Omeniti je treba še knjižnico z več kot 32.000 enotami povezano s knjižnicami v državi in na tujem. Oddelke vodijo predstojniki. Knjižnica, tehnične službe in avtopark spadajo organizacijsko v upravo inštituta. 

Večji del raziskovalnega in strokovnega dela poteka v sodobno opremljenih laboratorijih ter na poskusnih poljih in nasadih. Med njimi so najpomembnejši: Preskusno in selekcijsko polje za poljščine, krmne rastline in vrtnine v Jabljah pri Trzinu, Selekcijski center za krompir v Mostah pri Komendi, Poskusni sadovnjak na Brdu pri Lukovici ter Testna postaja za čebelarstvo v Seničnem pri Golniku. Poudarek žlahtniteljskega dela je na tradicionalnih slovenskih pridelkih: krompirju, travah, deteljah in vrtninah kjer ima inštitut registrirane številne lastne sorte.

Običajna struktura financiranja kaže naslednje vire prihodka: tretjina Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, tretjina Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, tretjina pa so lastni prihodki od prodaje blaga in laboratorijskih storitev.

Struktura virov financiranja po namenih kaže takole sliko (povprečje zadnjih let):

ustanoviteljsko financiranje ................................................ 15-20 %
raziskovalno in strokovno delo po pogodbah ........................ 50-60 %
prodaja blaga in storitev .................................................... 18-22 %

Investicije v zgradbe opremo in stroje izvaja inštitut sam ob soglasju ustanoviteljev iz lastnih oziroma državnih virov. 

 

 


 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme