< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja -
Sodelavci  
Strokovne publikacije  
Prašičereja, znanost in tehnologija mesa +
Čebelarstvo -
Raziskovalno delo  
Strokovno delo  
Arhiv poročil  
Pedagoško delo  
Čebelje paše  
Aleš Gregorc  
Aplikacija Govedo +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

 

 
 
Aleš Gregorc 
 Professor, PhD                               

 
 address:

 Agricultural Institute of Slovenia
 Hacquetova ulica 17
 1000 Ljubljana
 Slovenia

 phone: +386 -1- 28 05 350
Prekliči urejanje
 fax: +386 - 1- 28 05 255 

 e-mail: Ales.Gregorc@kis.si


· CV  Aleš Gregorc: CV
· publication list for Aleš Gregorc  Aleš Gregorc: publications 

 

  Varroa

         Research interests:
 • Apiculture and bee breeding with emphasis on Apis mellifera carnica queen rearing
 • Honeybee biology, pathology and other intra colonial and external, environmental influences on bee development
 • Biology and control of Varroa destructor
 • Honeybee diseases in queen rearing apiaries

Ongoing research projects:
 • Bilateral research project (BI-US/12-13-033): Slovenia – US: 2012-2013: »The effects of pesticides on honey bees (Apis mellifera) from Slovenia and the southeastern« (Vpliv pesticidov na medonosno čebelo (Apis mellifera) iz Slovenije in jugovzhoda Združenih Držav). Slovenian Research Agency (Professor Aleš Gregorc; Project leader; partner Professor James D. Ellis)
 • Research project No. V4-1114. Čebelarjenje v AŽ panju in zagotavljanje kakovostnih in varnih pridelkov (Beekeeping in back load national AŽ hive and production of quality and safety products). Od. 1.10.2011 do 30.9.2014. 200.000 EUR. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Aleš Gregorc, project leader).
 • Bilateral research project (BI-BR/12-14-004): Slovenia – Brasil: 2012-2014: »Celular response in organs and tissues as sublethal indicators in honeybees (Apis mellifera L.) simultaneously exposed to pesticide and Nosema spp. spores«. Slovenian Research Agency (Professor Aleš Gregorc, project leader; Professor Elaine Cristina M. Silva Zacarin, partner researcher).
 • Research program: Sustainable agriculture: external influences on honey bee development; 2013-
 • Biological and technological influences on honeybee development; young researcher project Chararacterisation of reared honeybee queens in queen rearing apiaries, research and developmental project, EU - SLO funding. 

Teaching:
 
 • University of Maribor, Faculty of Agriculture: MSc and PhD
 • Beekeeping I: honeybee biology and elementary knowledge of beekeeping
 • Beekeeping II: honeybee products and marketing
 • Bee research and hygiene in beekeeping

Extension activities:
 • Selection and breeding of carniolan honeybee and honeydew forecast
 • Breeding programme for Apis mellifera carnica (Pollman 1879)
 • Expert work for beekeeping industry and Governmental extension programme

Beekeeping experiences:
 • 1983 - present part-time beekeeper in Gorenjska region, Slovenia

Courses:
 • Courses for beekeepers: bee biology, pathology, queen rearing

 

Recent publications:

GREGORC, Aleš, BAKONYI, Tamás. Viral infections in queen bees (Apis mellifera carnica) from rearing apiaries. Acta vet. Brno, 2012, vol. 81, str. 15-19. [COBISS.SI-ID 3869800]  
 
GREGORC, Aleš, PLANINC, Ivo. Use of thymol formulations, amitraz, and oxalic acid for the control of the varroa mite in honey bee (Apis mellifera carnica) colonies. J. Apic. Sci., 2012, vol. 56, no. 2, str. 61-69, ilustr., doi: 10.2478/v10289-012-0024-8. [COBISS.SI-ID 4002408]  

GREGORC, Aleš, EVANS, Jay D., SCHARF, Mike, ELLIS, James D. Gene expression in honey bee (Apis mellifera) larvae exposed to pesticides and Varroa mites (Varroa destructor). J. insect physiol.. [Print ed.], 2012, vol. 58, str. 1042-1049, doi: 10.1016/j.jinsphys.2012.03.015. [COBISS.SI-ID 3839592]  
 
GREGORC, Aleš. A clinical case of honey bee intoxication after using coumaphos strips against Varroa destructor. J. Apic. Res., 2012, letn. 51, no. 1, str. 142-143, ilustr. [COBISS.SI-ID 3771752]  

SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, NAKRST, Mitja, POLJANŠEK, Lucija, GREGORC, Aleš. The acaricidal effect of flumethrin, oxalic acid and amitraz against varroa destructor in honey bee (Apis mellifera carnica) colonies. Acta vet. Brno, 2011, vol. 80, str. 51-56. [COBISS.SI-ID 3588456]  
 
GREGORC, Aleš, ELLIS, James. Cell death localization in situ in laboratory reared honey bee (Apis mellifera L.) larve treated with pesticides. Pestic. biochem. physiol., 2011, vol. 99, str. 200-207. [COBISS.SI-ID 3506280
 
SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, GREGORC, Aleš. Heat shock proteins and cell death in situ localisation in hypopharyngeal glands of honeybee (Apis mellifera carnica) workers after imidacloprid or coumaphos treatment. Apidologie, 2010, letn. 41, št. 1, str. 73-86, graf. prikazi, ilustr., tabele, doi: 10.1051/apido/2009051. [COBISS.SI-ID 3171432]  
 
MALAGOLI, Davide, GREGORC, Aleš. Autophagy and its physiological relevance in arthropods. Autophagy, Jul 2010, vol. 6, no. 5, str. 575 - 588. [COBISS.SI-ID 3300968]  
 
SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, KMECL, Veronika, GREGORC, Aleš. Exposure to pesticides at sublethal level and their distribution within a honey bee (Apis mellifera) colony. Bull. environ. contam. toxicol., 2010, no. 2, str. 125-128, doi: 10.1007/s00128-010-0069-y. [COBISS.SI-ID 3360616]  
 
GREGORC, Aleš, LOKAR, Vesna. Selection criteria in an apiary of carniolan honey bee (Apis mellifera carnica) colonies for queen rearing = Selekcijski kriteriji v čebelnjaku z družinami kranjske čebele (Apis mellifera carnica) za vzrejo matic. Journal of central european agriculture. [Online ed.], 2010, vol. 11, no. 4, str. 401-408. [COBISS.SI-ID 3602280]  
 
SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, VELIKONJA BOLTA, Špela, BAŠA ČESNIK, Helena, GREGORC, Aleš. Residues of pesticides in honeybee (Apis mellifera carnica) bee bread and in pollen loads from treated apple orchards. Bull. environ. contam. toxicol., 2009, vol. 83, no. 3, str. 374-377, doi: 10.1007/s00128-9762-0. [COBISS.SI-ID 3020392]
 
UZUNOV, Aleksandar, KIPRIJANOVSKA, Hrisula, ANDONOV, Sreten, NAUMOVSKI, Mirce, GREGORC, Aleš. Morphological diversity and racial determination of the honey bee (Apis mellifera L.) population in the Republic of Macedonia. J. Apic. Res., 2009, vol. 48,no. 3, str. 196-203, doi: 10.3896/IBRA.1.48.3.08. [COBISS.SI-ID 3055464]  
 
KLIONSKY, Daniel J., GREGORC, Aleš, TURK, Boris. Guidelines for the use and interpretation of accays for monitoring autophagy. Autophagy, April 2012, vol. 8, iss. 4, str. 445-544, doi: 10.4161/auto.19496. [COBISS.SI-ID 3840104]   
 
BOUGA, Maria, GREGORC, Aleš, KOZMUS, Peter. A review of methodds for discrimination of honey bee populations as applied to European beekeeping = Revisión de los méthodos pasa dicriminat las poblaciones de abejas aplicados en la apicultura europea. J. Apic.
 
GREGORC, Aleš, SILVA-ZACARIN, Elaine C. M., NOCELLI, Roberta C. F. Cellular response in honey bees to non-pathogenic effects of pesticides. V: SAMMATARO, Diana (ur.), YODER, Jay (ur.). Honey bee colony health : challenges and sustainable solutions, (Contemporary topics in entomology series). Boca Raton, FL: CRC Press, 2012, 2012, str. 161-180. http://www.crcpress.com/product/isbn9781439879405, doi: 10.1201/b11318-16. [COBISS.SI-ID 3726184]

 
        
   

Midgut epithelial cells of formalin-fixed, paraffin-embedded larvae after an oxalic acid (OA) or formic acid (FA) treatment. 
Cell death was detected using “In situ” cell death detection kit (Roche) (red azo dye staining) and “DeadEnd colorimetric apoptosis detection system” (Promega) (brown DAB reaction products). 

Magnification: 200 x and 400 x

Postgraduate students:
Lucija Žvokelj, dr.vet.med.
Mateja Soklič, dr. vet.med.
Mitja Nakrst

nazaj / back