< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja -
Sodelavci  
Strokovne publikacije  
Prašičereja, znanost in tehnologija mesa +
Čebelarstvo +
Aplikacija Govedo +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

RAZISKOVALCI 

Predstojnik Oddelka za živinorejo
Dr. Drago Babnik, dipl.inž.zoot., 
Prehrana živali in kakovost krme, tel.: (01) 28-05-126

Dr. Marjeta Čandek-Potokar
Živalska prireja,predelava in kakovost mesa, tel.: (01) 28-05-124

Dr. Aleš Gregorc, dr. vet. med., 
Selekcija kranjske čebele, tel.: (01) 28-05-150

Mag. Janez Jeretina, dipl.inž.zoot.
Kontrola in selekcija v živinoreji – informacijski sistem, tel.: (01) 28-05-132

Mag. Betka Logar, univ. dipl. inž. zoot.
Kontrola in selekcija v živinoreji – informacijski sistem, tel.: (01) 28-05-130

Tomaž Perpar, univ.dipl.inž.živ.
Vodja kontrole in selekcije, tel.: (01) 28-05-134

Peter Podgoršek, univ.dipl.inž.zoot.
Strokovne naloge v živinoreji, tel.: (01) 28-05-118

Marija Sadar, univ.dipl.inž.zoot.
Kontrola in selekcija v govedoreji, tel.: (01) 28-05-120

Andreja Žabjek, univ.dipl.inž.zoot.
Kontrola in selekcija v govedoreji, tel.: (01) 28-05-230

Janez Jenko, univ.dipl.inž.zoot.
Kontrola in selekcija v govedoreji, raziskave s področja dolgoživosti, tel.: (01) 28-05-134

Mag. Blaž Šegula, dr. vet. med.
Kvaliteta svinjskega mesa, strokovno delo, tel.: (01) 28-05-227

Dr. Martin Škrlep, dr. vet.med.
Raziskave s področja kakovosti mesa, tel.: (01) 28-05-132

Dr. Jože Verbič, univ.dipl.inž.zoot.
Prehrana živali in kakovost krme, tel.: (01) 28-05-136

Dr. Tomaž Žnidaršič, univ.dipl.inž.zoot.
Prehrana živali in kakovost krme, tel.: (01) 28-05-270

Dr. Maja Ivana Smodiš Škerl, dr.vet.med.
Selekcija kranjske čebele, tel.: (01) 28-05-241

Andreja Opara, univ.dipl.inž.zoot.
tel.:(01) 28-05-130
 
Anja Horvat, univ. dipl.inž. zoot.
Genetske anlize, tel.:(01) 28-05-130
 
Mateja Soklič, dr. vet. med.,
Raziskave v čebelarstvu, tel.: (01) 28-05-150
 
Nina Batorek, dr. vet. med,
MR - področje doktorske naloge Prehrana in kakovost mesa imunokastratov in merjaščkov, tel. (01) 28-05-232
 

TEHNIČNI SODELAVCI

Irena Podgoršek, tajništvo, tel.: (01) 28-05-128
Alijana Jeretina, inž.zoot., tel.: (01) 28-05-231
Mihael Klopčič, inž.zoot., tel.: (01) 28-05-121
Bojan Pečnik, tel.: (01) 28-05-233
Jože Glad, tel.: (01) 28-05-132
Mitja Nakrst
, dipl. inž. zoot., tel.: (01) 28-05-150


ZUNANJI SODELAVCI


Boris Ivanovič 

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme