< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo -
Sodelavci  
Poskusni sadovnjak Brdo -
Prodaja jabolk  
Certifikacija sadnih rastlin in vinske trte  
Objave in predavanja  
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

POSKUSNI SADOVNJAK BRDO PRI LUKOVICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

VODJA SADOVNJAKA:                                                                                                                                                                                        
Roman Mavec
Tel.: (01) 723 67 33 oz. 031-537-449
Faks: (01) 28 05 255
e-pošta:
Roman.Mavec@kis.si 


Poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici obsega 16,7 ha, od katerih je 14,93 ha jablanovih nasadov. Namenjen je opravljanju dela strokovnih nalog na področju sadjarstva in varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci, temeljnim raziskavam ter preizkušanju novih tehnoloških ukrepov v sadjarstvu. Poleg tega je v sadovnjaku pomembna kolekcija prek 400 različnih sort jablan, hrušk, nashija, češenj, sliv, lupinarjev in jagodičja. Kolekcija, ki je po številu zbranih sort sadnih rastlin največja v Sloveniji, služi opravljanju poskusov v okviru strokovnih nalog v sadjarstvu, predstavlja pa tudi dragoceno zbirko v okviru izvajanja državnega programa genske banke kmetijskih rastlin za področje sadjarstva. 

V poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici občasno organiziramo različna sadjarska strokovna srečanja, redno ga obiskujejo kmetijski svetovalci, sadjarski strokovnjaki, študentje BF (ki v njem opravljajo terenske vaje, obvezno prakso in diplomske naloge), organizirane strokovne ekskurzije sadjarskih društev ter letno več deset skupin šolarjev, ki ob naši strokovni pomoči v sadovnjaku preživijo naravoslovni dan. Vsako leto organiziramo tudi zelo odmeven "dan odprtih vrat". Vsem so dragocene izkušnje naših sadjarskih strokovnjakov, ki si v nasadih še posebej prizadevajo za okolju prijazno usmeritev pridelave sadja, o čemer priča tudi redno članstvo v združenju SIPS (Slovenska integrirana pridelava sadja).
 

Poskusni nasad Brdo pri Lukovici. Del nasada, ki je namenjen preizkušanju novejših sort jablan.

Kako do nas:  Iz Ljubljane se v sadovnjak pripeljete mimo Domžal in v vasi Šentvid zavijete levo, proti gradu Brdo.