INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo -
Sodelavci  
Rezultati sortnih poskusov  
Aplikacija  
Poskusni center za krompir -
Preizkušanje sort  
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

PREIZKUŠANJE SORT V POSTOPKU VPISA SORT V SORTNO LISTO 


Vrednost sorte za pridelavo in uporabo (VPU sorte) je po 40. členu Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-UPB1) (Ur.l. RS, 25/05), eden od treh predpisanih pogojev za vpis sorte v Sortno listo. Preizkušanje VPU sorte mora biti opravljeno, preden se sorta vpiše v Sortno listo. Glavni namen in cilj preizkušanja VPU sort je ugotoviti, ali dajejo sorte, ki kandidirajo za vpis v Sortno listo v Sloveniji, v naših pridelovalnih razmerah pridelek, ki po količini in kakovosti ustreza zahtevam pridelovalcev ali predelave. Preizkušanje VPU je za krompir obvezno.

Preizkušanje VPU sort v postopku vpisa v Sortno listo se izvaja v skladu s Pravilnikom o postopku vpisa sort v sortno listo in o vodenju sortne liste (Ur.l. RS, 102/05 in 64/06). Ocena vrednosti za pridelavo in uporabo temelji na rezultatih preciznih poljskih poskusov v petih ponovitvah na treh lokacijah in na rezultatih laboratorijskih analiz za vrednotenje kakovosti pridelka v skladu z veljavni metodami za VPU preizkušanje za posamezne vrste oziroma skupine kmetijskih rastlin, ki se hranijo na FURS-u. Rezultate preskušanja VPU pregleda Sortna komisija za krompir in izdela strokovno mnenje, ki služi kot podlaga za odločitev o uvrstitvi sorte na
Slovensko sortno listo.

 

 Tehtnica za določevanje suhe snovi v krompirju
 Tehtnica za določevanje suhe snovi v krompirju
 Uradni sortni preskusi
 Uradni sortni preskusi
Nazaj

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme