INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo -
Sodelavci  
Rezultati sortnih poskusov  
Aplikacija  
Poskusni center za krompir -
Hranjenje standardnih vzorcev  
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

HRANJENJE STANDARDNIH VZORCEV SEMENSKEGA MATERIALA ZAVAROVANIH SORT IN SORT VPISANIH V SLOVENSKO SORTNO LISTO 


Hranjenje in vzdrževanje standardnih vzorcev zavarovanih sort in sort vpisanih v slovensko sortno listo predpisujeta Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR) in Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR). Standardni vzorec nam omogoča, da preverimo ali vzdrževalci sorto vzdržujejo tako, da tekom let ne pride do sprememb lastnosti sorte in ali je semenski material, ki je dan na trg, identičen sorti, ki je označena na pakiranju semenskega materiala. Tako je vsakemu končnemu uporabniku semenskega materiala zagotovljeno, da je semenski material sorte, ki jo je kupil, dejansko sortno pristen.

Krompir je potrebno hraniti kot vzorce in vivo (na polju in v mrežniku) kot tudi in vitro (kot rastlinice). Hranjenje in vitro zagotavlja, da rastline ostanejo zdrave. Ker iz in vitro shranjenih rastlin lahko normalne rastline primerne za primerjavo vzgojimo šele v dveh letih, je hkrati potrebno tudi razmnoževanje in vivo. Vsakoletno razmnoževanje in vivo tako omogoča, da je primerjalni vzorec vedno na voljo. Sistem hranjenja je zasnovan tako, da začetni vzorec razdelimo na dva dela: 

·

prvi del vzdržujemo in vivo v mrežniku in na polju naslednja 4 leta, nato ga nadomestimo z gomolji, ki smo jih vzgojili iz in vitro rastlin,

·

drugi del vzorca razmnožujemo in vitro. Izvor rastlin in vitro obnavljamo na 4 leta tako, da rastline posadimo v mrežnik in pridelane mini gomolje naslednje leto na polje, kjer jih primerjamo s prvotnim vzorcem razmnoženim in vivo. Če sta vzorca identična, ohranimo novi vzorec za razmnoževanje in vivo, hkrati pa iz mrežnika odvzamemo vzorec za ponovni vnos in vitro.


Da bi ohranili gomolje čim bolj zdrave, je potrebno vsako leto opraviti testiranja na prisotnost bakterijskih, glivičnih in virusnih bolezni. Hranimo vzorce sort Jana, Vesna, Cvetnik, Kresnik, Pšata, Bistra, KIS Sora in KIS Mirna. 


  
Hranjenje standardnih vzorcev v mrežniku

Nazaj

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme