INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo -
Sodelavci  
Rezultati sortnih poskusov  
Aplikacija  
Poskusni center za krompir -
Vzdrževalna selekcija  
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

VZDRŽEVALNA SELEKCIJA INŠTITUTSKIH SORT KROMPIRJA 


Predpisana metoda vzdrževalne selekcije je del postopka uradne potrditve semenskega krompirja.

1. Izbor kandidatk za izvorne rastline

Kandidatke za izvorne rastline izberemo iz semenskega nasada, za katerega je bil uporabljen potrjen semenski krompir kategorije predosnovno seme stopnje 'S' ali višje vzgojne stopnje. Pri novih sortah izberemo kandidatke za izvorne rastline iz najkakovostnejšega žlahtniteljskega materiala. Odberemo gomolje ali rastline, ki morajo biti na pogled sortno pristni. Če smo odbrali gomolje, jih najprej posadimo in iz njih vzgojimo rastline. Na odbranih rastlinah ali gomoljih ne smejo biti navzoči škodljivi organizmi. 


2. Potrditev izvornih rastlin

Odbranim rastlinam in rastlinam, ki so zrasle iz odbranih gomoljev, odstranimo rastne vršičke in jih po sterilizaciji prenesemo v in vitro pogoje. Po vnosu v in vitro pogoje testiramo kandidatke za izvorne rastline na karantenske škodljive organizme. Vzorce rastlin kandidatk za testiranje na prisotnost navedenih škodljivih organizmov odvzame organ za potrjevanje. Odvzete vzorce testira imenovani laboratorij. Če se s testiranjem potrdi navzočnost katerega koli škodljivega organizma, se kandidatke za izvorne rastline zavrže in uniči. Kandidatke za izvorne rastline, pri katerih so vsi rezultati testov negativni, se potrdijo kot izvorne rastline. 


3. Razmnoževanje izvornih rastlin in vitro

Posamezne potrjene izvorne rastline prenesemo v laboratorij v posebne prostore, ki so namenjeni izključno razmnoževanju rastlin in vitro. Prostori morajo zagotavljati aseptične (sterilne) pogoje za delo, da ostanejo rastline, ki se razmnožujejo, brez škodljivih organizmov. Vsaka rastlina kandidatka in njeno potomstvo, razmnoženo in vitro, predstavlja svoj izvor. Izvore razmnožujemo ločeno na 4 do 6 tednov tako, da del rastline razrežemo na nodije, iz katerih vzgojimo rastlinice ali mikrogomolje. Razmnoževanje ne sme potekati tako, da se tvorijo kalusi. Izvore obnavljamo vsake 2 do 3 leta. Med razmnoževanjem rastlin in vitro jemlje organ za potrjevanje vzorce rastlin za testiranje na škodljive organizme. Vzorčenje opravi najmanj dvakrat letno. Testiranje odvzetih vzorcev izvedejo imenovani laboratoriji. Če se s testiranjem potrdi navzočnost škodljivega organizma, se ves material, razmnožen iz posameznega izvora, zavrže in uniči. Sortno pristnost preverjamo najmanj vsaki dve leti. Organ za potrjevanje pošlje vzorce za testiranje sortne pristnosti imenovanemu izvajalcu preizkušanja RIN, ki v poskusu posadi vsaj po 10 rastlin, razmnoženih iz posameznega izvora, in 10 rastlin, razmnoženih iz standardnega vzorca semenskega materiala. Sortna pristnost se ugotavlja s pomočjo uradnega opisa sorte, ki je bil podlaga za vpis sorte v sortno listo. 


4. Pridelava predosnovnega semena po metodi in vitro

Rastline in mikrogomolje, ki smo jih razmnožili in vitro, posadimo v zaščiten prostor (rastlinjak, plastenjak, mrežnik), ki naj bo zgrajen tako, da preprečuje dostop prenašalcem virusnih bolezni. Pred sajenjem moramo izvesti ukrepe, s katerimi zagotovimo, da v substratu oziroma v zemlji niso prisotni škodljivi organizmi. Prisotnost krompirjevih cistotvornih ogorčic v zemlji oziroma v substratu preverimo s testiranjem vzorcev, ki ga opravi diagnostični laboratorij. Rastline in mikrogomolje enega izvora sadimo ločeno, tako da predstavlja vsak izvor svoj semenski nasad. Če sadimo rastline in mikrogomolje istega izvora v različnih objektih, so to različni semenski nasadi. Med rastjo izvajamo v nasadih priporočene agrotehnične ukrepe in ukrepe za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov, kot so: uporaba ustreznih fitofarmacevtskih sredstev, uporaba zaščitnih oblačil, razkuževanje ali menjava obleke in obutve, razkuževanje orodja in opreme, uporaba vode iz vodovoda. Iz rastlin in mikrogomoljev pridelamo minigomolje, ki jih lahko v zaščitenem prostoru še enkrat razmnožimo in ob ustrezni tehnologiji ponovno pridelamo minigomolje. Organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve minigomoljev izvede v nasadih v zaščitenem prostoru zdravstvene preglede, ki obsegajo ugotavljanje škodljivih organizmov, navedenih v zahtevah za potrditev semenskega krompirja (predosnovno seme stopnje IS), ter naključni odvzem vzorcev najmanj 20 % rastlin za testiranje na viruse PVA, PVM, PVS, PVX, PVY in PLRV. Pri tem lahko posamezne odvzete vzorce združi v združene vzorce. Po izkopu odvzame vzorce minigomoljev za naknadno kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu. Minigomolji, pridelani v prvem ali v drugem letu, se potrdijo kot predosnovno seme stopnje IS, če ustrezajo zahtevam za potrditev. 

 

  
Vzdrževalna selekcija rastlin se prične z razmnoževanjem  "in vitro"
   
 
Vzgoja brezvirusnih rastlin v rastlinjaku
     

Pridelovanje brezvirusnih minigomoljev v mrežniku
 
Pridelovanje predosnovnega semena pod CovertanomNazaj

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme