< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo -
Sodelavci  
Poskusni sadovnjak Brdo +
Certifikacija sadnih rastlin in vinske trte  
Objave in predavanja  
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

SLUŽBA ZA URADNO POTRJEVANJE SEMENSKEGA MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN:


SADJARSTVO: 

Pomen certificirane pridelave:
Certifikacija (uradno potrjevanje) je postopek pridelovanja zdravstveno preverjenega – brezvirusnega ali na viruse testiranega razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin.

Prednost certificirane pridelave (v primerjavi s CAC) je v prav v preverjenem izvornem materialu (genetsko, zdravstveno). Nadaljnje stopnje razmnoževanja so poznane in kontrolirane (sledljivost potomstva)!
Pomen sajenja certificiranega (brezvirusnega) materiala: 

 • doseganje višjih pridelkov, ki so povezani z zdravstvenim statusom, 
 • preprečevanje širjenja bolezni. 

  Pravna podlaga:
  Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, (Ur.l. RS, št. 17/06).

  Prijava:
  Letno prijavo pridelave (za certificirano pridelavo) pridelovalec pošlje organu za potrjevanje (Kmetijski inštitut Slovenije) vsako leto najpozneje do 30. aprila! Obrazec letne prijave pridelave, skupaj z navodili za izpolnjevanje obrazca, je dostopen na tej strani.

  Nadzor:
  Nadzor pri pridelavi certificiranega (uradno potrjenega) materiala sadnih rastlin opravlja Kmetijski inštitut Slovenije, ki je bil imenovan kot organ za potrjevanje. Nadzor opravlja na podlagi letne prijave pridelave.

  Nekaj pomembnih informacij za certificirano pridelavo sadnih rastlin:
 • INFORMACIJE za certificirano pridelavo 

  OBRAZEC - letna prijava pridelave (certifikacija)                         do 30.aprila
  NAVODILO za izpolnjevanje obrazcaVINOGRADNIŠTVO:

Prijave:

Prijava za uradno potrditev cepičev vinske trte (letna prijava pridelave):

VT_letna_prijava_cepici

Prijava za uradno potrditev ključev podlag za rod vitis (letna prijava pridelave):

VT_letna_prijava_podlage.xls

Prijava za uradno potrditev trsnih cepljenk ali korenjakov (letna prijava pridelave):

VT_letna_prijava_cepljenke.xls

Prijava za pregled zemljišč za matične nasade in trsnice:

VT_prijava_zemljisc.xlsBLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme