< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">

Osnovni namen izdelave modelnih kalkulacij je spremljanje stroškov in ekonomskega položaja pri pridelavi posameznega kmetijskega pridelka. Izdelane so v okviru analitično-razvojne naloge Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji, katere naročnik in financer je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Modelne kalkulacije Kmetijskega inštituta Slovenije so samostojni simulacijski modeli, ki na podlagi opredeljenih (izbranih) vhodnih tehnoloških parametrov omogočajo oceniti porabo inputov in s tem stroške proizvodnje pri posameznem kmetijskem pridelku. Poraba inputov je odvisna od intenzivnosti (pridelka), velikosti parcele ali črede, oddaljenosti, nagiba in ponekod še od nekaterih drugih tehnoloških parametrov. Za razliko od t.i. kalkulacij pokritja, modelne kalkulacije pri posameznem pridelku neposredno vključujejo vse stroške, ki so povezani s proizvodnjo in ne samo spremenljive stroške, kar omogoča tudi neposredno primerjavo skupnih stroškov s skupnim prihodkom ter izračun različnih ekonomskih kazalcev.
Ena izmed možnosti uporabe sistema modelnih kalkulacij, ki je predstavljena na tem mestu, je uporaba za potrebe spremljanja cenovno-stroškovnih razmerij pri posameznem pridelku. V tem primeru modelne kalkulacije nastopajo kot statičen model. Tehnološki napredek ni upoštevan, osnovni tehnološki parametri pa ostajajo nespremenjeni v času.
Izhodiščni pristop nespremenjenih tehnoloških parametrov modelov je treba upoštevati tudi pri interpretaciji rezultatov. Rezultati kažejo izključno vpliv sprememb cen in spremenjenih proračunskih podpor na stroške in ekonomske rezultate pri posameznem pridelku. V tem kontekstu so rezultati primerni za analizo sprememb v času, medtem ko samih absolutnih stroškov oziroma prihodkov ne kaže posploševati.
Rezultati modelnih kalkulacij so prikazani ločeno za rastlinske pridelke (pšenica, ječmen, koruza, oljna ogrščica, krompir, jagode, jabolka, hruške, breskve, grozdje, koruzna silaža, koruza za silažo - stoječa koruza, silirano koruzno zrnje, seno, travna silaža, paša) in živinorejo (mleko, pitano govedo, pitana jagnjeta, pitani prašiči, pitani piščanci, purice, jajca):
-         v obliki zbirnikov, kjer so zgoščeno prikazani stroški in obračun dohodka na letni ravni od leta 1992 dalje; trenutno so dosegljivi trije zbirniki: zbirnik kalkulacij za rastlinske pridelke, zbirnik živinorejskih kalkulacij na letni ravni in zbirnik živinorejskih kalkulacij na mesečni ravni za zadnjih 13 mesecev,
-         v obliki podrobnih analitičnih kalkulacij za zadnje obdobje, iz katerih je razvidna tudi predpostavljena tehnologija pridelave,
-         za rastlinske pridelke je na ravni letine pripravljen tudi pregled in prikaz ekonomskih kazalcev v primerjavi s predhodno letino ter analiza stroškov, prihodkov in ekonomske uspešnosti glede na različno intenzivnost ter obseg pridelovanja.
Osnovna metodološka izhodišča in pojasnila so predstavljena posebej. V prvem delu so podana splošna metodološka izhodišča in pojasnila, v nadaljevanju pa še dodatna specifična pojasnila za rastlinske pridelke in za živinorejo. Za vsako skupino pridelkov je ločeno tabelarno prikazan pregled vrst in višin proračunskih podpor, upoštevanih v kalkulacijah.

Metodološka izhodišča
Izhodišča - ajda  

Rezultati (.xls)

Zbirnik na letni ravni - rastlinski pridelki

Ekonomski kazalci, glede na različno intenzivnost in obseg pridelovanja – rastlinski pridelki 2013

Ekonomski kazalci, glede na različno intenzivnost in obseg pridelovanja – rastlinski pridelki 2014

Zbirnik na letni ravni - živinoreja

Zbirnik na mesečni ravni - živinoreja

Analitična kalkulacija - rastlinski pridelki

Analitična kalkulacija - rastlinski pridelki 2013

Analitična kalkulacija - živinoreja

Analitična kalkulacija - živinoreja 2013

 

Arhiv