< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">


Raziskave oddelka za poljedelstvo in semenarstvo so usmerjene na področja genetike, žlahtnjenja, fiziologije in tehnologije pridelovanja poljščin, krmnih rastlin in vrtnin. Pri delu poudarjamo okolju, človeku in živalim prijazno pridelovanje. Sodelujemo pri izvajanju sklepov Konvencije o biološki raznovrstnosti. 

Strokovno delo združujejo naloge iz introdukcije in rajonizacije novih sort kmetijskih rastlin, vrtnarskega središča ter koordinacije dela petih vrtnarskih postaj v Sloveniji. 

V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajamo uradne sortne poskuse za registracijo sort. Poleg tega opravljamo na oddelku analize kakovosti ter certifikacijo semenskega blaga in nadzorujemo pridelavo semena. 

RAZISKOVALNO DELO 

Genetika in žlahtnenje 

Genske raziskave so usmerjene v preučevanje raznolikosti genskih virov stročnic, trav, razhudnikovk, križnic, lilijevk in košaric, v mapiranje kvantitativnih in kvalitativnih lastnosti ter v uporabo morfoloških, biokemičnih in DNA markerjev pri žlahtnjenju rastlin. Poleg tega z drugimi oddelki na Inštitutu sodelujemo na področju genetike žuželk in škodljivcev. 

Žlahtnjenje ima na inštitutu dolgoletno tradicijo, saj je bilo od leta 1947 vzgojenih 36 sort krompirja, trav, detelj, fižola, zelja in pšenice. Pri vzgoji novih sort dajemo prednost odpornosti proti boleznim in škodljivcem, večji kakovosti ter prilagodljivosti slovenskim pridelovalnim razmeram. 

V okviru oddelka deluje Slovenska rastlinska genska banka. Njena naloga in poslanstvo sta zbiranje, vrednotenje, evidentiranje, hranjenje in razmnoževanje slovenskih avtohtonih genskih virov kmetijskih rastlin in njihovih divjih sorodnikov. V raziskavah preučujemo avtohtone sorte, stare sorte in divje vrste pomembne za kmetijstvo, ki jih hranimo v centralni genski banki. 

Tehnologija pridelovanja in fiziologija prehrane rastlin 
V agrotehničnih poskusih ugotavljamo vpliv različnih kolobarjev na velikost in kakovost pridelka, preučujemo različne tehnologije pridelave semena krmnih rastlin ter tehnologije pridelovanja pomembnejših vrtnin, predvsem neposredno setev in presajanje, pokrivanje zemlje z različnimi folijami ter gnojenje z dušikom. V biološko pridelovanje uvajamo sonaravno uporabo genskih virov, primerne sorte in vrste ter tehnologije in tehnike varstva pred pleveli, boleznimi in škodljivci, kolobarjenje, na kmetijah pa zasledujemo stroške pridelovanja. V gnojilnih poskusih preučujemo vpliv različnih količin mineralnih gnojil, predvsem dušika, na količino in kakovost pridelka, uporabnost za predelavo in trpežnost pri skladiščenju. 

STROKOVNO DELO 

Strokovno nalogo Introdukcija poljščin in vrtnin po naročilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Kmetijskem inštitutu Slovenije skupaj s pogodbenimi soizvajalci opravljamo že 35 let. Temeljni namen naloge je stalno ugotavljanje in spremljanje najbolj pomembnih gospodarskih lastnosti sort poljščin in vrtnin v zelo raznolikih slovenskih rastnih razmerah, ki pa so jo s sprejetjem nove zakonodaje nadomestile naloge v okviru preskušanja gospodarske vrednosti poljščin za vpis v Sortno listo ter posebnega preskušanja poljščin in vrtnin za Opisno sortno listo. 

Preskušanje gospodarske vrednosti je pri nekaterih vrstah kmetijskih rastlin temeljni pogoj za registracijo oziroma vpis sorte na Sortno listo. Glavni namen in cilj preskušanja uporabne vrednosti za pridelavo in uporabo je ugotoviti, ali so sorte, ki kandidirajo za vpis v Sortno listo, primerne za pridelovanje v naših razmerah. 

Zakonodaja v Zakonu o kmetijstvu in Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin opredeljuje posebno preskušanje sort kot javno službo na področju semenarstva po predpisanih postopkih in metodah. Namen te naloge je s sistematičnem preskušanjem pridobiti vse potrebne podadtke, ki so pomembni za različne načine in območja pridelovanja, s ciljem povečati gospodarnost pridelave. Podatki pridobljeni s posebnim preizkušanjem bodo služili za izdelavo Opisne sortne liste. V posebno preskušanje sort za Opisno sortno listo bodo v bodoče vključene tudi nekatere sorte iz Skupnega kataloga sort EU, ki se bodo pojavile na slovenskem trgu. 

V okviru programa vrtnarskih centrov in postaj koordiniramo delo na petih vrtnarskih postajah v Celju, Novem mestu, Novi Gorici, Kopru in Logarovcih. 

Pri strokovnih nalogah sodelujemo s kmetijskimi šolami in kmetijsko svetovalno službo, za katero pripravljamo tudi publikacije in predavanja ter sodelujemo na posvetih, ki jih organizira za različna področja v poljedelstvu, vrtnarstvu, travništvu in semenarstvu. 

STORITVE 

V semenskem laboratoriju analiziramo kakovost kmetijskih in gozdnih semen. Laboratorij je že od leta 1956 član mednarodne zveze za kontrolo kakovosti semena ISTA (International Seed Testing Associaton) in od leta 2005 edini neodvisni ISTA akreditiran laboratorij v Sloveniji, ki je od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pooblaščen za izvajanje analiz kakovosti semena. 

Laboratorij je v skladu z zadnjo ISTA akreditacijsko listino iz leta 2007 pooblaščen za:
vzorčenje partij semena, analize čistote, določitev semena drugih vrst semen v osnovnem vzorcu, analize kalivosti, biokemični tetrazol test, določitev vsebnosti vlage, določitev absolutne mase semena, preverjanje sortne pristnosti in čistosti semenskega materiala, določanje gensko spremenjenih organizmov in za izdajanje mednarodnih certifikatov.

Laboratorij opravlja analize kakovosti partij semena, ki se tržijo v mednarodnem prometu, analize semena, ki ga pridelujejo semenarske hiše v Sloveniji za potrebe uradnega potrjevanja semenskega materiala, analize vzorcev semena, ki jih odvzamejo inšpekcijske službe Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, lahko pa opravlja analize vzorcev, ki jih prinese katerakoli fizična ali pravna oseba.

Laboratorij je član ENGL (European Network of GMO Laboratories), evropske mreže laboratorijev, ki se ukvarjajo s testiranjem gensko spremenjenih organizmov.

Laboratorij je usposobljen tudi za izvajanje fizikalnih analiz kakovosti vzorcev krmil in vzorcev za mlevsko industrijo.
 
  
 

Potrjevanje semenskih posevkov poteka pri krompirju in vrtninah po mednarodnih pravilih, pri koruzi, sirku, žitih, krmnih rastlinah, predivnicah in oljnicah pa po OECD shemah za potrjevanje, če je seme namenjeno za izvoz. Temeljni namen in cilj je izvajanje uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin in podzakonskih aktov, ki izhajajo iz njega. To nalogo bomo opravljali po pooblastilu Fitosanitarne uprave RS. Organ za potrjevanje bo od uveljavitve pravilnikov naprej zagotovil postopek uradne potrditve semenskega materiala poljščin in vrtnin. Faze v postopku uradnega potrjevanja so strokovni in zdravstveni pregledi na polju, vzorčenje partij semena, analiza kakovosti skladno z metodami ISTA in po potrebi zdravstvenega stanja semenskega materiala. 

Nadzorujemo tudi kakovost in zdravstveno stanje uvoženega in v Sloveniji pridelanega semenskega krompirja. Nadzor kakovosti nad domačim in uvoženim semenom je povezan s kontrolo sortne čistosti, pristnosti in zdravstvenega stanja na polju ter v laboratoriju z uporabo morfoloških, biokemičnih in DNA-markerjev. 

POSKUSNA POLJA 

Na poskusnih centrih v Jablah pri Trzinu ter v Mostah pri Komendi opravljamo raziskave in poskuse namenjene strokovnim nalogam s poljščinami in vrtninami, ter raziskave v podporo žlahtnenju trav, detelj, stročnic in krompirja. V obeh centrih imamo opremo za vrednotenje poljskih poskusov in mehanizacijo za obdelavo in oskrbo selekcijskih in poskusnih nasadov.