Zadravčevi - Erjavčevi dnevi, Radenci, 11. - 12. 11. 2010

Rezultati gospodarskega križanja goveda v Sloveniji
Povezava med pridelkom in energijsko vrednostjo posameznih vrst trav in metuljnic prve košje za prežvekovalce
Dejavniki, ki vplivajo na zmrziščno točko kravjega mleka
Klavna kakovost in prirasti goveda vzrejenega na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje v Sloveniji
Genetsko vrednotenje lastnosti zbranih na klavni liniji pri rjavi in črno-beli pasmi
Hranilna vrednost nekaterih zeli s trajnega travinja
Osebna izkaznica kmetije na spletnem portalu Govedo
Nadzor izvedbe kontrole in nadkontrole v prireji mleka
Rezultati analize gibanja števila somatskih celic pri molznicah med leti 2007 in 2009
Vpliv pasemske sestave na lastnosti mlečnosti pri govedu

Mikotoksini v silaži, Ljubljana, 23.11.2010

Ukrepi za blaženje morebitnih povečanih vsebnosti mikotoksinov v silaži iz poplavljene koruze pri reji molznic PDF

Prireja mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, Ljubljana, 17.11.2010

Odnos kmetijske politike do območij z omejenimi možnostmi za kmetovanje - zgodovinski pregled PDF
Kriteriji za opredelitev območij z omejenimi dejavniki in značilnosti območij z omejenimi možnostmi za kmetovanje v Sloveniji PDF
Intenzivnost prireje mleka na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje PDF
Krma in krmljenje krav na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje PDF
Intenzivnost reje pitancev na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje PDF
Ekonomika prireje mleka in govejega mesa PDF
Možnosti za prirejo mleka posebne kakovosti PDF
Pitanje telet "Pohorje Beef" PDF
Primeri tehnoloških rešitev za povečanje konkurenčnosti govedoreje v državah z velikim deležem območij z omejenimi dejavniki za kmetovanje PDF

Predstavitev urejevalnika literature Zotero, Ljubljana, 8.12.2009

Uvod
Namestitev Zotera
Poteg literature v Zotero
Vstavljanje citatov in bibliografije v urejevalnik besedil (MS Word, OO Writer)
Sprememba sloga citatov in bibliografije
Sihronizacija zbirke literature med računalniki
Uvoz bibliografije iz sistema Cobiss

Seminar Kmetijsko okoljski kazalci – stanje, trendi in primerjava z državami EU, Ljubljana, 12. 11. 2009

Biotska raznovrstnost v kmetijstvu – domače živali
Biotska raznovrstnost v kmetijstvu – kmetijske rastline
Intenzivnost, intenzifikacija in specializacija v kmetijstvu
Izobrazbena raven na kmetijskih gospodarstvih
Izpusti toplogrednih plinov in amonijaka v kmetijstvu
Kmetijska območja visoke naravne vrednosti
Varovana območja narave in kmetijstvo
Kakovost tal – organska snov v tleh
Površine zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi in ekološkim kmetovanjem
Sprememba rabe zemljišč
Načini gospodarjenja na kmetijah
Poraba mineralnih gnojil in nitrati v podzemni vodi
Skladiščenje živinskih gnojil
Poraba sredstev za varstvo rastlin ter njihovi ostanki v podzemni vodi

Zadravčevi - Erjavčevi dnevi, Radenci, 5. - 6. 11. 2009

Spremljanje dolgoživosti krav molznic
Rezultati kontrole prireje mleka v Sloveniji
Dejavniki povezani z razmerjem med maščobami in beljakovinami v mleku
Vpliv gnojenja s kalijem na pridelek, hranilno vrednost ter vsebnost K, Ca, P in Mg v trpežni ljuljki
Vsebnost sečnine v mleku krav v Sloveniji
Sestava, energijska vrednost in aerobna obstojnost silaže iz koruze, ki jo je poškodovala toča
Napovedovanje mlečnosti molznic na podlagi prvih mlečnih kontrol