< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja -
Sodelavci  
Strokovne publikacije  
Prašičereja, znanost in tehnologija mesa -
Raziskovalno delo  
Strokovno delo  
Kongresni prispevki  
Čebelarstvo +
Aplikacija Govedo +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

Kongresni prispevki:

 • Pig carcass grading in Slovenia. V: International Seminar on Pig Carcass Classification. [COBISS.SI-ID 1299304]
 • Myofibril fragmentation and texture profile of pig longissimus dorsi muscle as affected by different weight and age at slaughter.  41st Annual International Congress of Meat Science and Technology.  [COBISS.SI-ID 204136]
 • Quantification of muscle glycogen at cellular level by computerized image analysis. Application to study of glycogen repartition according to fiber type in two muscles and three pig genotypes. Life sciences 1996 : proceedings of the 3rd international conference. [COBISS.SI-ID 268904]
 • Quality parameters of pig longissimus dorsi muscle as affected by slaughter weight and breed. Meat for the consumer : 42nd International Congress of Meat Science and Technology. [COBISS.SI-ID 1864824]
 • Effect of dietary restriction on "Longissimus Dorsi" muscle histochemical and morphometric properties in pig.Referati 6. Zavrnikovega spominskega sestanka[COBISS.SI-ID 402536]
 • The effect of pig genotype and sex on raw material quality and technological traits of Carso dry-cured hams. Meat diversifies meals :46th International congress of meat science and technology. [COBISS.SI-ID 2429304]
 • Meat quality of Slovene local pig breed Krškopolje.Meat, nutrition, development : 48th ICoMST.[COBISS.SI-ID 2668152]
 • Evaluation of Slovene local pig breed Krškopolje for carcass and meat quality. Proceedings of the 4th Croatian Congress of Food Technologists. [COBISS.SI-ID 1149544
 • Evaluating market prospects for Prekmurje dry ham in relation to consumption characteristics of dry meat products in Slovenia.5th International Symposium on the Mediterranean Pig, Tarbes (France). [COBISS.SI-ID 2006376
 • Preliminary results on extensive free range rearing of pigs with access to pasture indicate inferior meat quality and improved fatty acids composition.Proceedings of the 6th International Symposium on the Mediterranean Pig . [COBISS.SI-ID 2743912]
 • An attempt to predict meat drip loss by means of artificial neural networks.Proceedings of the 6th International Symposium on the Mediterranean Pig. [COBISS.SI-ID 2744168
 • Investigating PRKAG3 polymophisms for traits of interest in dry ham production = Raziskovanje polimorfizmov gena PRKAG3 za lastnosti pomembne pri proizvodnji pršuta. Trajnostna reja domačih živali, (Acta agriculturae slovenica, Suplement, = Supplement, 2). [COBISS.SI-ID 2781800]
 • Carcass and meat quality traits of pig fatteners from Slovenian Breeding programme = Kakovost trupa in mesa prašičev iz slovenskega rejskega programa. Trajnostna reja domačih živali, (Acta agriculturae slovenica, Suplement, = Supplement, 2). [COBISS.SI-ID 2783592]
 • Analiza rezultatov pitanja telet "Pohorje beef = The Analysis of rearing results for "Pohorje beef". Zbornik predavanj - 18. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali : [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi = Zadravec-Erjavec Days, Radenci, 5. in 6. november 2009. [COBISS.SI-ID 2868268]
 • Construction de la demarcation d'un produit slovene traditional, le jambon sec de Karst (Kraški pršut). 11émes Journées des Sciences du Muscle et Technologies des Viandes. [COBISS.SI-ID 2294376]
 • Primerjava pasem in vpliv intenzivnosti rasti na klavno kakovost mladih bikov v Sloveniji = Comparison on breeds and the effect of growth intensity on carcass quality of young bulls in Slovenia. Zbornik predavanj - 16. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali : [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi. [COBISS.SI-ID 2578220]
 • Computer aided histophotometric evaluation of glycogen metabolic capacity of pig muscles based on alpha-GDPHase activity.  proceedings of the 3rd international conference. [COBISS.SI-ID 269160]
 • Relation between the muscle fibre type composition and meat pH1 in different pig breeds. Animal science days. [COBISS.SI-ID 512872]
 • Rearing heavier pigs for the purposes of "Prekmurska šunka" production - comparision of three pig genotypes = pitanje prašičev na večjo maso za potrebe prekmurske šunke - primerjava treh genotipov. Prireja mesa in mleka v prihodnosti, (Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Suplement, Agriculture, Supplement, 31, 31).[COBISS.SI-ID 1149032
 • Optimal experimental design for prediction of lean meat content by double-regression in pigs in Slovenia = Optimalni načrt poskusa za napoved deleža mesa z dvojno regresijo pri prašičih v Sloveniji. Prireja mesa in mleka v prihodnosti, (Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Suplement, Agriculture, Supplement, 31, 31).[COBISS.SI-ID 1149288]
 • Primerjava treh genotipov prašičev pri pitanju na večjo težo za potrebe "Prekmurske šunke" = Comparison of three pig genotypes fattened to heavier weight for the purposes of "Prekmurska šunka". Zbornik predavanj 10. posvetovanja o prehrani domačih živali "Zadravčevi-Erjavčevi dnevi".[COBISS.SI-ID 1172584]
 • Rearing heavier pigs for the purposes of "Prekmurska šunka" (Prekmurje ham) production.  Meat, nutrition, development : 48th ICoMST. [COBISS.SI-ID 2668408]
 • Les protections européennes de noms de produits dans les nouveaux pays entrants : L'exemple d'une collaboration franco-slovène. Au nom de la qualité : quelle(s) qualité(s) demain, pour qualle(s) demande(s)? : what kind of quality, for which kind of demand(s) [COBISS.SI-ID 2017384]
 • Impact of salt reduction in Bayonna dry cured ham on processing yields and slicing ability. Meat - muscle, manufacturing and meals: 55th International Congress of Meat Science and Technology Copenhagen [COBISS.SI-ID 3169384]
 • Ocenjevanje mesnatosti prašičev. Reja prašičev : (Tečaj za rejce prašičev) [COBISS.SI-ID 870760]
 • Dejavniki klavne kakovosti prašičev. Prašičerejski dan [COBISS.SI-ID 1189736]
 • Effect of dietary restriction on Longissimus dorsi muscle histochemical and morphopetric properties in pig = Vpliv restriktivnega krmljenja na histokemične in morfometrične lastnosti mišice Longissimus dorsi pri prašičih. Zavrnikovega spominskega sestanka. [COBISS.SI-ID 148584
 • Utjecaj restriktivne ishrane na udio kolagena u svinjama = The influence of restricted feeding on the collagen content in pig. 3. Hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista s međunarodnim sudjelovanjem. [COBISS.SI-ID 2084984
 • Occurance of giantmuscle fibres inpigs longissimus dorsi muscle. V: 30thEuropean Muscle Conference, Pavia, September 8-12, 2001. Abstracts book. Pavia: University of Pavia, 2001, str. 194. [COBISS.SI-ID 1253498
 • Evaluation of slovene local pig breed Krškopoljec for carcass and meat quality = Kakvoća trupova i mesa svinja slovenske lokalne pasmine Krškopoljec. 4th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. [COBISS.SI-ID 2572152
 • Occurance of giant muscle fibres in pigs longissimus dorsi muscle. J Muscle Res Cell Motil. [COBISS.SI-ID 1449082
 • Perspectives de marché pour le Jambon de Prekmurje en relation avec les caractéristiques de consommation des produits carnés en Slovénie = Evaluating market prospects for Prekmurje dry ham in relation to consumption characteristics of dry meat products in Slovenia. 5ème Symposium International sur le Porc Méditerranéen. [COBISS.SI-ID 1817448
 • The accuracy of Slovenian method for pig carcass classification. Book of abstracts of the 55th Annual meeting of the European Association for Animal Production. [COBISS.SI-ID 1781352
 • Preliminary results on extensive free range rearing of pigs with access to pasture indicate inferior meat quality and improved fatty acids composition = Preliminarni razultati ekstenzivne proste reje prašičev z dostopom do paše nakazujejo slabšo kakovost in boljšo maščobnokislinsko sestavo mesa. Book of abstracts of the 6th International Symposium on the Mediterranean Pig. [COBISS.SI-ID 2510184
 • An attempt to predict meat drip loss by means of artificial neural networks = Poskus napovedovanja izceje mesa z uporabo umetnih nevronskih mrež. Book of abstracts of the 6th International Symposium on the Mediterranean Pig. [COBISS.SI-ID 2567528
 • Characteristics of consumption and perception of traditional dry-cured meat products in Slovenia. 3rd Slovenian Congress on Food and Nutrition. [COBISS.SI-ID 2487144
 • Screening polymophisms at cast and PRKAG3 genes for the traits of interest in dry ham production. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tradycyjne i Regionalne Technologie i Produkty w Żywieniu Człowieka. [COBISS.SI-ID 2799464
 • Effect of salt content on dry-cured ham proteomic profile. V: New challenges in food preservation : processing, safety, sustainability [COBISS.SI-ID 3155816
 • The effect of housing (conventional vs. organic) on growth, carcass and meat quality in pigs. Research in pig breeding : International workshop. [COBISS.SI-ID 3094376
 • Level of stress indicators in plasma at slaughter in relation to pork quality. Research in pig breeding : International workshop. [COBISS.SI-ID 3094632
 • Preliminary results of immunocastration (Improvac) trial in Slovenia. EAAP Working Group. [COBISS.SI-ID 3267176
 • Kakovost mesa prašičev in vplivi nanjo (povzetek predavanja). 4. regijska razstava prašičev. [COBISS.SI-ID 794728
 • Kakovost živinorejskih porizvodov in nacionalni produkti.  Priprava strokovnih podlag za zakonodajo v živinoreji : gradivo za delavnico.[COBISS.SI-ID 1043560
   

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme