< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja -
Sodelavci  
Strokovne publikacije  
Prašičereja, znanost in tehnologija mesa -
Raziskovalno delo  
Strokovno delo  
Kongresni prispevki  
Čebelarstvo +
Aplikacija Govedo +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si
Raziskovalci:    Zunanji sodelavci:
 Dr. Marjeta ČANDEK-POTOKAR   
      Tel.: +386 1 28 05 124
     
meta.candek-potokar@kis.si
      
 biografija

        objave
 
 Dr. Martin ŠKRLEP 
      Tel.: +386 1 28 05 234
     
martin.skrlep@kis.si
     
 biografija
       objave

 Dr. Maja PREVOLNIK, asistentka na FKBV 
      Tel.:+386 1 28 05 230
     
maja.prevolnik@kis.si
     
 biografija
      
objave

 Mag. Blaž ŠEGULA 
      Tel.: +386 1 28 05 227
     
blaz.segula@kis.si
       biografija
       objave
  Nina BATOREK, mlada raziskovalka
      Tel.: +386 1 28 05 230
     
nina.batorek@kis.si
       biografija
       objave
 

      
Raziskovalno delo:

      Področje raziskav je znotraj biotehnike vezano na polje živalske produkcije interdisciplinarno med živinorejo in živilstvom in ciljano na izboljševanje kakovosti in varnosti živalskih produktov.

        Kot je razvidno iz tekočih in zaključenih projektov, so ključne teme raziskav klasifikacija trupov, kakovost mesa in mesnih izdelkov v povezavi z različnimi predklavnimi postopki (s fizikalnega,

        kemijskega, proteomskega in genetskega vidika) in predelava pršuta.

    

      Raziskovalni projekti:
Projekt mladega raziskovalca:

    - Imunokastracija kot način preprečevanja nezaželenega vonja mesa po merjascu: vpliv na rast, telesno sestavo in kakovost mesa ( v teku)
Nacionalni projekti: 

            - V4-0301 Razvoj in prilagoditev metode ocenjevanja mesnatosti prašičev  
    - L4-1188 Primernost genotipa prašičev za predelavo v pršut
    - V4-0864 Ocena tržnih možnosti za izdelek " Prekmurska šunka" 
    - L4-6376 Uporabnost NIR spektroskopije za ocenjevanje kakovosti mesa 
    - L4-1320 Morfološki in fiziološki parametri razmnoževanja, razvoja in rasti pri živalih 
    - L4-9468 Uporaba genetskih markerjev za rejo prašičev primernih za pršut z nižjo vsebnostjo soli 
    - V4-0116 Slovenske prehranske tabele-meso in mesni izdelki
    - V4-9127 Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU
    - J4-9532 Kakovost hrane v odvisnosti od načina pridelave
EU projekti:
    - 5.OP EUPIGCLASS; na področju klasifikacije prašičjih trupov 
    - 6.OP TRUEFOOD; inovacije v proizvodnji tradicionalne hrane 
    - 6.OP YOUNG-TRAIN; mentorstvo mladim znanstvenikom s področja kakovosti in varnosti mesa

             - 6.OP PIGCAS; kastracija pujskov v Evropi  

Raziskovalni dosežki:
1. Alternative klasični kastraciji prašičev:

2. Pridelava in kakovost sušenih mesnin:

3. Uporaba NIR spektroskopije za ocenjevanje kakovosti mesa in mesnih izdelkov:

4. Klasifikacija prašičjih trupov:

5. Kvaliteta trupov in mesa: 

6. Kemična sestava prašičjega mesa in mesnih izdelkov:

  • GOLOB, Terezija, STIBILJ, Vekoslava, ŽLENDER, Božidar, KROPF, Urška, KOROŠEC,Mojca, POLAK, Tomaž, SALOBIR, Janez, ČANDEK POTOKAR, Marjeta, GOLOB, Terezija (ur.), BERTONCELJ, Jasna (ur.), KROPF, Urška (ur.), KOROŠEC, Mojca (ur.), KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara (ur.). Slovenske prehranske tabele, Meso in mesni izdelki = Slovenian food composition tables, Meat and meat products. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2006. tabele. ISBN 961-6333-48-8. ISBN 978-961-6333-48-1. [COBISS.SI-ID 229433856]

 7. Drugo:

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme