< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">


Oddelek za sadjarstvo in vinogradništvo je raziskovalna enota Kmetijskega inštituta Slovenije, ki šteje 6 raziskovalcev in 5 tehničnih sodelavcev. Poleg poslovnih prostorov in laboratorijev na sedežu inštituta v Ljubljani imamo še 16,79 ha velik poskusni sadovnjak na Brdu pri Lukovici ter 2,51 ha velik poskusni nasad ameriških borovnic na Drenovem Griču. Naši laboratoriji so opremljeni s sodobno merilno tehniko za raziskave na področju fiziologije rastlin (prenosni merilnik fotosinteze, merilnik fotosintetsko aktivnega sevanja, merilnik listnih površin), z opremo za serološko detekcijo rastlinskih virusov (ELISA), z opremo za eliminacijo virusov z meristemsko kulturo ter za vegetativno razmnoževanje sadnih rastlin in vinske trte v razmerah in vitro. Skladno s potrebami slovenskih sadjarjev in vinogradnikov je naša dejavnost razdeljena na raziskovalno, strokovno in svetovalno.


Raziskovalno delo

Na področju raziskovalnega dela smo nosilci ali soizvajalci pri številnih temeljnih, razvojnih in ciljnih raziskovalnih projektih.

V zadnjih nekaj letih se (ali smo se) ukvarjamo predvsem z raziskavami:

 • fiziologije, fotosinteze in hormonskega stanja v plodičih, v povezavi z redčenjem plodov pri jablani,
 • interakcije delovanja sintetičnih avksinov in citokininov pri drobnoplodnih sortah jablan,
 • strukture in funkcije mikoriznih gliv pri ameriških borovnicah,
 • eliminacije virusov in drugih patogenov (FLO, bakterije) vinske trte s tehnikami in vitro,
 • detekcije virusnih in virozam podobnih bolezni vinske trte (kompleks prezgodnjega redčenja in zvijanja listov vinske trte),
 • detekcije virusnih in virozam podobnih bolezni pri jablanah,
 • etiologije fitoplazem (trsne rumenice) v slovenskih vinogradih,
 • tehnoloških problemov v trsničarstvu in vinogradništvu,
 • določanja tehnološke vrednosti novih domačih klonov vinske trte za pridelavo vina,
 • tehnoloških problemov gojenja ter skladiščenja jagodičja in jablan,
 • tehnoloških temeljev za začetek pridelave certificiranih sadnih sadik in trsnih cepljenk v Sloveniji.


Strokovno delo

Strokovno nalogo Selekcija in introdukcija sadnih rastlin in vinske trte, ki jo skladno z veljavno zakonodajo finansira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, koordinirajo in izvajajo sodelavci oddelka nepretrgoma že od leta 1958. Naša temeljna naloga pri tem je, da slovenskim sadjarjem in vinogradnikom zagotovimo kakovosten sadilni material preskušenih sort domačega ali tujega izvora.

Ob naši strokovni pomoči sta začeli delovati selekcijsko-trsničarski središči v Vrhpolju pri Vipavi ter Ivanjkovcih pri Ormožu. V njih potekajo obsežni programi klonske odbire vinske trte, program varstva pred širjenjem virusnih bolezni vinske trte ter program varovanja genskega bogastva naših avtohtonih vinskih sort in klonov v urejenih kolekcijah, ki so vključene v nacionalni program genskih bank kmetijskih rastlin. Sodelujemo tudi v programu genske banke in pri odbiri sadnih rastlin. Temeljni namen teh programov je priprava operativne strokovne podlage za začetek pridelave certificiranih trsnih cepljenk in sadnih sadik, skladno s predpisi Evropske skupnosti.


Svetovalna dejavnost

Trudimo se, da so izidi našega dela redno in vselej na voljo vsem zainteresiranim domačim pridelovalcem sadja in grozdja, kmetijskim svetovalcem, študentom in drugim raziskovalcem na tem področju. V ta namen, poleg neposrednega svetovanja, tesno sodelujemo tudi s Kmetijsko svetovalno službo pri MKGP. Sodelovanje poteka tako pri prenosu znanja v prakso, pri stalnem izobraževanju kmetijskih svetovalcev kot pri oblikovanju ustreznih zakonskih in podzakonskih predpisov ter njihovem usklajevanju z regulativo Evropske skupnosti.