< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja -
Sodelavci  
Strokovne publikacije  
Prašičereja, znanost in tehnologija mesa +
Čebelarstvo +
Aplikacija Govedo +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


Oddelek za živinorejo se ukvarja z raziskovalnim, strokovnim in svetovalnim delom na področju govedoreje, prašičereje, znanosti in tehnologije mesa ter čebelarstva. 

GOVEDOREJA

Raziskovalno delo

Raziskave potekajo na področju interakcije genotip okolje, klavne kakovosti. Preučujemo merilno negotovnost pri kontroli prireje mleka in vplive nanjo ter sodelujemo pri analiziranju učinkovitosti selekcijskih programov.

Strokovno delo

Kmetijski inštitut Slovenije vodi in koordinira izvajanje strokovnih nalog v govedoreji, izvaja naloge na področju kontrole prireje mleka in mesa, izvaja osnovne izračune podatkov, vodi centralno podatkovno zbirko za govedo, rodovniške knjige za posamezne pasme, razvija informacijski sistem za govedo, pripravlja podatke za napovedi plemenskih vrednosti, objavlja in interpretira podatke iz Centralne podatkovne zbirke Govedo in izdaja zootehniške dokumente.
 

Namen izvajanja strokovnih nalog v govedoreji je:

  • zbiranje temeljnih podatkov za potrebe rodovništva, selekcije in reprodukcije,
  • vrednotenje podatkov in usmerjanje k rejskemu cilju,
  • sistematično zbiranje, hranjenje, in obdelava podatkov o posamezni živali ter čredi,
  • priprava nacionalnega programa osemenjevanja ter zadostitev potrebam po semenu.

Druge naloge

Svetovalno delo je namenjeno predvsem rejcem, zato aktivno sodelujemo s pasemskimi rejskimi organizacijami. Te so: Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije, Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Društvo rejcev govedi črno bele pasme Slovenije, Društvo rejcev govedi za meso Slovenije in Društvo za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji.

Poleg dela na strokovnih nalogah sodelujemo tudi pri pripravi zakonskih predpisov. 


PREHRANA ŽIVALI IN KONZERVIRANJE KRME

Raziskovalno delo

Raziskave na področju prehrane prežvekovalcev in konzerviranja krme so usmerjene v proučevanje kakovosti voluminozne krme, s poudarkom na gospodarni oskrbi prežvekovalcev z beljakovinami in energijo. Na podlagi potreb novega sistema za ocenjevanje oskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami zbiramo podatke o razgradljivosti beljakovin in škroba v vampu. V bilančnih poskusih na ovnih preučujemo mesto in obseg prebave škroba pri različnih koruznih hibridih. Prav tako preučujemo različne vplive na potek vrenja v silosih ter vplive na kakovost in obstojnost silaže. Med raziskave o konzerviranju krme sodijo tudi raziskave o kakovosti sena. Večina raziskav je vsaj delno naravnanih na problematiko varovanja okolja, predvsem s stališča zmanjševanja obremenjevanja okolja z dušikom. K temu sodijo tudi raziskave vsebnosti makro- in mikro-elementov v krmi.

Večina raziskav poteka v sodelovanju s Centralnim laboratorijem.

Strokovno in drugo delo

S centralnim laboratorijem sodelujemo pri ocenjevanju kakovosti krme za zunanje naročnike in podajamo strokovna mnenja za inšpekcijske vzorce krmil. Svetovalno delo je usmerjeno predvsem na področje siliranja krme in prehrane goved. 


PRAŠIČEREJA, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA MESA 

Raziskovalno delo

Področje raziskav je znotraj biotehnike vezano na polje živalske produkcije interdisciplinarno med živinorejo in živilstvom in ciljano na izboljševanje kakovosti in varnosti živalskih produktov.  
Kot je razvidno iz
tekočih in zaključenih projektov, so ključne teme raziskav klasifikacija trupov, kakovost mesa in mesnih izdelkov v povezavi z različnimi predklavnimi dejavniki (s fizikalnega, kemijskega, proteomskega in genetskega vidika) in predelava pršuta. 

Strokovne naloge 

Na podlagi sprejetega temeljnega rejskega programa za prašiče in pogodbe za izvajanje določenih strokovnih nalog s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, ki je priznana rejska organizacija (PRO) v prašičereji ), izvajamo za člane rejskega programa meritve klavnih lastnosti in ocenjevanje kakovosti mesa. V sklopu tega programa izvajamo tudi različne razvojne naloge na področju prašičereje (npr. uvajanje NIR spektroskopije za ocenjevanje mesa, testiranje imunokastracije, genetski markerji za kakovosti mesa), sodelujemo v  posvetovalnem telesu PRO (strokovni svet), publiciramo oziroma širimo v prakso lastne rezultate raziskovalnega dela med rejce, izvajamo svetovanje in konzultacije s področja dela.
Prav tako za ministrstvo pristojno za kmetijstvo izvajamo razvojno delo na področju ocenjevanja mesnatosti prašičev na klavni liniji, ki zajema izvedbo disekcij in pripravo enačb, oceno različnih dejavnikov, ki vplivajo na točnost ocenjevanja ter sodelovanje v ekspertni skupini za klasifikacijo trupov na EU nivoju.


ČEBELARSTVO

Raziskovalno delo

Na raziskovalnem področju imajo prednost raziskave genetskih komponent variabilnosti gospodarskih in morfoloških lastnosti kranjske čebele, raziskave kakovosti medu in raziskave virov medenja, predvsem drevesne mane.

Strokovno delo

Na prvem mestu je vodenje Republiške službe za selekcijo v čebelarstvu. Služba organizira in izpeljuje selekcijo kranjske čebele v Sloveniji. Na temelju zakonskih določil usklajujemo rejske dejavnosti v registriranih zrejališčih matic, organiziramo in izvajamo progeno testiranje matic ter lastno selekcijo čebel na treh stojiščih z 90 čebeljimi družinami.
V sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije vodimo in nadzorujemo delo opazovalno-napovedovalne službe medenja.

Druge naloge

Sodelujemo pri pripravah zakonskih predpisov v zvezi s čebelarstvom, ukvarjamo se s problematiko varstva proizvodnje domačega kakovostnega medu in s svetovalnim delom.

 

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme