< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK -
Slovenski katalog COBIB  
ScienceDirect  
Wiley InterScience  
SpringerLink  
ACS Package Online  
Baze podatkov  
Drugi elektronski viri  
Koristne povezave  
Bibliografije  
Naročene tuje revije  
Sodelavke knjižnice  
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

KMETIJSTVO – širše


 • AGRO WEB SLOVENIA
 • FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
 • FAO - Biotechnology in Food and Agriculture 


  ZAKONODAJA, PRAVNE IN POSLOVNE INFORMACIJE
 • Uradni list RS (dostop do polnega teksta omejen na KIS)
 • Državni zbor RS (zakonodaja na spletnih straneh državnega zbora)
 • Državni portal Republike Slovenije (e-uprava)
 • Državne ustanove na internetu  
 • EUR-LEX (zakonodaja EU)
 • Publikacije Evropske unije
 • Portal Evropske unije

   
  SLOVARJI, PRIROČNIKI

 • Spletni slovarji
 • CRC Press - online priročniki (varstvo okolja, kemija, tehnika)
     - EnviroNetBase
     - ChemNetBase
     - EngNetBase
     - MaterialsNetBase
 • EVROTERM - Večjezična terminološka zbirka izrazov Evropske unije
 • FAO Glossary of Biotechnology for Food and Agriculture
 • Spletni splošni slovenski geslovnik
 • Izbrana pravila za pisanje v angleščini  
 • InterTrain 
 • Prevajalnik Presis Prevaja besedilo (ali tudi posamezne besede) iz angleščine v slovenščino in obratno. Spletna različica prevaja besedilo dolgo do 200 znakov


  KNJIŽNICE IN INFORMACIJSKI CENTRI
 • Centralna tehniška knjižnica
 • Narodna in univerzitetna knjižnica
 • Centralna medicinska knjižnica
 • Veterinarska knjižnica
 • Institut Jožef Stefan - Znanstveno informacijski center 
 • Domače strani knjižnic po svetu  


  KNJIGARNE online

 • Amazon.com
 • Barnes & Noble
 • Buchhandel.de
 • AddALL
 • http://www.booksprice.com/ - primerjave cen knjig
 • BLIŽNJICE Bližnjice
  Domov
  E-pošta
  E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
  CPZ Govedo
  Modelne kalkulacije
  Sortni poskusi
  KRT 
  eTLA
  8th Symposium of Mediterranean Pig
  Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
  Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
  Projekt: AGROTUR
  Projekt: BIOMETHANE REGIONS
  Projekt: BIOGAS REGIONS
  Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
  Projekt: BIOMASA energetika
  Izjemni dosežki

  Javni razpisi: 

  NOVICE Novice
  - Analize tal,
  gnojilni nasveti
   
  - Analize krme