< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">


Delo Oddelka poteka v pisarnah in laboratoriju za fizikalne meritve na lokaciji v Ljubljani in laboratoriju za kmetijsko strojništvo in procesno tehniko na lokaciji Jable pri Mengšu. Terensko raziskovalno delo poteka tudi na različnih lokacijah po Sloveniji. Laboratorij za kmetijsko strojništvo in procesno tehniko je opremljen s sodobno merilno opremo za opravljanje najzahtevnejših meritev na kmetijskih strojih in v procesni tehniki za potrebe raziskovalnega dela in razvojnega dela za industrijo. V delavnici Oddelka se prirejajo stroji za potrebe eksperimentalnega dela za raziskovalne naloge, industrijo, šolske namene, druge oddelke inštituta itn. 


Raziskovalno in strokovno delo oddelka je usmerjeno v naslednja področja: 

 • traktorska tehnika
 • alternativni viri energije 
 • varnost pri delu s kmetijskimi stroji
 • mehanizacija za obdelavo tal, setev, nego, spravilo krme
 • mehanika tal
 • mehanizacija za aplikacijo umetnih in naravnih gnojil
 • mehanizacija za aplikacijo pesticidov
 • razvoj specialne mehanizacije za hribovita območja
 • testiranje traktorjev, samovoznih in priključnih kmetijskih strojev in procesne tehnike za industrijo
 • razvoj in izdelava merilne opreme za električno merjenje mehanskih veličin na kmetijskih strojih
 • preizkušanje materialov za uporabo v kmetijstvu
 • strokovni nasveti
 • izdelava študij in opravljanje ekspertiz
 • usklajevanje strojev glede zakonsko veljavnih predpisov
 • organizacija strokovnih posvetov in seminarjev


RAZISKOVALNO DELO 

Raziskovalno delo poteka na raziskovalnih in razvojno raziskovalnih projektih. Pri raziskavah sodelujemo s Fakulteto za strojništvo Ljubljana, Biotehniško fakulteto Ljubljana, Fakulteto za kmetijstvo Maribor, Zavodom za gozdove R. Slovenije, slovensko industrijo kmetijskih strojev in naprav itn. 
Aktivno sodelujemo tudi s tujimi institucijami: Agronomsko fakulteto Zagreb - Zavod za mehanizacijo kmetijstva, Universität Hohenheim - Institut für Landtechnik, BBA itn. 


SEMINARJI 

Oddelek organizira eno ali večdnevne seminarje s področja kmetijske in merilne tehnike z domačimi in tujimi predavatelji. Seminarji so razdeljeni v teoretičen in praktičen del. V praktičnem delu se udeleženci na praktičnih primerih seznanijo s problematiko predstavljeno na seminarju. Zavod za šolstvo Republike Slovenije nas je pooblastil za izvajanje programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev na področju kmetijstva v šolstvu. Skozi več programov usposabljanja je v zadnjih letih šlo veliko število učiteljev vseh srednjih kmetijskih šol in srednje šole kmetijske mehanizacije. 


STROKOVNO DELO 

Sodelujemo z domačo industrijo kmetijskih strojev in naprav na področju razvoja in testiranja novih strojev in naprav, svetovanja glede predpisov in smernic evropske unije o varnosti kmetijskih strojev in predpisov za stroje za varstvo rastlin. V eksploatacijskem delovanju testiramo traktorje, priključne stroje, samovozne stroje itn. namenjene za delo v poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, vrtnarstvu itn. V sodelovanju z Univerzama in srednjimi šolami, organiziramo vaje za študente in dijake, kjer se seznanijo z delovanjem kmetijskih strojev in merilne tehnike. Oddelek omogoča študentom kmetijske tehnike aktivno vključevanje v raziskovalno delo ter sodeluje pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah s področja kmetijske tehnike. 


IZDELAVA MERILNE OPREME 

Posebno dejavnost Oddelka predstavlja projektiranje in izdelava senzorjev za električno merjenje mehanskih veličin na kmetijskih strojih (sil, navora, tlaka, št.vrtljajev itn.). Glavnino senzorjev predstavljajo mehanski senzorji, ki so preparirani z elektro uporovnimi merilnimi lističi. Senzorji se pritrdijo na merilna mesta na stroju, kjer je potrebno spremljati določene parametre. Za potrebe zahtevnejših meritev posebej pripravimo merilno mesto na stroju in opravimo pripravo merilnega mesta z elektro uporovnimi merilnimi lističi. 


OSTALO DELO 

Dr. Jejčič je član uredniškega odbora revije Agricultura (izdaja Fakulteta za kmetijstvo Maribor) in revije Poljoprivreda (izdaja Poljoprivredni fakultet Osijek, Hrvaška). Mag. Poje pa je član uredniškega odbora revije SAD. Oba sodelujeta kot aktivna člana Tehničnega odbora za kmetijstvo in gozdarstvo pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Na Oddelku je tudi sedež Društva kmetijske tehnike Slovenije, ki šteje več kot 300 članov. Oddelek, vsako leto skupaj z Društvom kmetijske tehnike Slovenije, organizira Slovensko srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike v Jablah pri Trzinu na prostorih Centra za razvoj kmetijstva in podeželja Jable, z namenom opozarjanja javnosti o potrebi po ohranjanju zgodovine kmetijske tehnike v Sloveniji. Delujemo pa tudi kot svetovalci Tehniškega muzeja Slovenije – Oddelka za zgodovino kmetijske tehnike. Dajemo tudi nasvete uporabnikom glede izbire, uporabe, vzdrževanja itn. kmetijskih strojev. 


LABORATORIJ ZA KMETIJSKO STROJNIŠTVO JABLE 

Laboratorij za kmetijsko strojništvo se nahaja na lokaciji Jable pri Trzinu. Del laboratorija je tudi manjša delavnica, v kateri se prirejajo kmetijski stroji in izdelujejo eksperimentalne naprave za potrebe eksperimentalnega dela. Laboratorij razpolaga s sodobno merilno opremo za opravljanje najzahtevnejših meritev na kmetijskih strojih in napravah ter v kmetijski procesni tehniki. Kmetijske traktorje, stroje in naprave v okvirju laboratorija posebej prirejamo za potrebe eksperimentalnega dela za raziskovalne naloge, razvojne naloge za industrijo, demonstracije, šolske namene itn. Laboratorij smo že v letu 2003 delno prenovili, opravili posodobitev merilne zavore za ugotavljanje moči traktorjev in motorjev ter dokončali večnamensko testno napravo, ki omogoča preizkušanje traktorjev in kmetijskih pogojev v simuliranih pogojih. Omenjena naprava omogoča časovno pospešeno testiranje strojev in traktorjev ter zniževanje stroškov testiranja. Del velike opreme laboratorija je posebna testna ploščad za ugotavljanje statične meje prevrnitve traktorjev in kmetijskih priključnih strojev. V opremo laboratorija spada tudi eksperimentalni traktor moči 110 kW s hidromehansko transmisijo, in GPS (sistem preciznega pozicioniranja traktorja), eksperimentalni traktor moči 100 kW z mehansko transmisijo in manjši traktor moči 30 kW. Posebej prirejeno terensko vozilo, ki je opremljeno s specialno merilno opremo (električno merjenje mehanskih veličin) nam omogoča spremljanje delovanja traktorjev in kmetijskih strojev v delu. V eksploatacijskem delovanju v sklopu laboratorija testiramo traktorje, priključne stroje, samovozne stroje in druge stroje, namenjene za delo v poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, vrtnarstvu itd. V laboratoriju se udeležujejo krajših in daljših specializacij domači in tuji strokovnjaki. Študentje, ki se ukvarjajo s področjem kmetijske tehnike so aktivno udeleženi v eksperimentalnem delu za diplomske oziroma podiplomske naloge. 


Večja raziskovalna oprema laboratorija za kmetijsko strojništvo 

 • traktor moči 100 kW
 • traktor moči 110 kW z hidromehansko transmisijo (brezstopenjski menjalnik) in GPS
 • traktor moči 30 kW,
 • laboratorijsko terensko vozilo, ki omogoča spremljanje delovanja traktorjev in kmetijskih strojev v delu,
 • večnamenska naprava za testiranje energetske učinkovitosti in varnosti kmetijskih strojev in traktorjev,
 • merilna zavora za določanje moči traktorjev prek priključne gredi in traktorskih motorjev,
 • naprava za ugotavljanje statičnega kota prevrnitve traktorjev in kmetijskih strojev,
 • bevameter za ugotavljanje mehanskih lastnosti tal (strižna trdnost tal in specifični odpor tal),
 • vertikalni penetrometer,
 • horizontalni vlečeni penetrometer,
 • naprava za terenski odvzem neporušenih vzorcev tal z metodo vrtanja tal (globina 1,2 m),
 • naprava za kalibriranje dinamometrov do 25 t nazivne vrednosti,
 • naprava za ugotavljanje raztržne sile različnih materialov za kmetijsko in gozdarsko uporabo,
 • senzorji lastne zasnove in izdelave za ugotavljanje izgub angažirane moči traktorskega motorja pri prenosu moči s traktorja na tla ali traktorske priključke,
 • senzorji za ugotavljanje vlečne sile traktorskih priključkov,
 • senzorji za ugotavljanje statične in dinamične obremenitve koles traktorja,
 • senzorji zdrsa koles traktorja,
 • eksperimentalna stiskalnica za stiskanje olja iz različnih semen rastlin,
 • naprava za eksperimentalno proizvodnjo olja iz semena oljaric za energetske namene,
 • naprava za eksperimentalno proizvodnjo biodiesela.,
 • merilni ojačevalniki Spider Hottinger Baldwin Messtechnik za električno merjenje mehanskih veličin   

Meritve zavorne poti in pojemka pri zaviranju traktorja, laboratorijsko vozilo je opremljeno z računalniško krmiljeno merilno opremo za spremljanje delovanja kmetijskih traktorjev in strojev, Laboratorij za kmetijsko strojništvo, Jable pri Mengšu. 
 

Škropilnica visoke izvedbe namenjena za zatiranje koruznega hrošča, razvita na Oddelku za kmetijsko tehniko, preizkušena v laboratorijskih in poljskih pogojih delovanja.  
 

Merjenje dvižne sile hidravličnega dvigala traktorja, Laboratorij za kmetijsko strojništvo, Jable pri Mengšu. 
 

Merjenje hrupa v kabini traktorja, Laboratorij za kmetijsko strojništvo, Jable pri Mengšu. 
 

Merjenje moči traktorskega motorja prek priključne gredi traktorja na motorni zavori.