< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva -
Sodelavci  
Modelne kalkulacije +
Poročila o stanju v kmetijstvu +
Projekt AgriPolicy  
Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije  
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


Oddelek za ekonomiko kmetijstva sodi med manjše oddelke inštituta, saj je bilo v zadnjih desetih letih na njem zaposlenih šest do deset sodelavcev, od tega ena tehnična sodelavka. Programske usmeritve oddelka so opredeljene dolgoročno, delo pa je pretežno usmerjeno v naslednja strokovna in raziskovalna področja:

  • spremljanje in analiza stanja in razvoja kmetijstva,
  • analiza ukrepov kmetijske politike,
  • spremljanje in ocenjevanje proizvodnih stroškov pri posameznih kmetijskih pridelkih,
  • razvoj sodobnih metod ekonomske analize v kmetijstvu,
  • prostorsko-okoljske analize in analize, povezane z ukrepi strukturne politike in politike razvoja podeželja.

Na področju raziskovalnega dela smo se zadnja leta ukvarjali predvsem z razvojem simulacijskih modelov za kmetijstvo. Na osnovi teh modelov redno ocenjujemo stroške in ekonomske rezultate za posamezne kmetijske proizvode, kot orodje pa jih uporabljamo tudi v drugih strokovnih in raziskovalnih projektih. Pomembno področje dela je spremljanje splošnega stanja in razvoja kmetijstva in kmetijske politike, v zadnjem času pa tudi sodelovanje v raziskavah vpliva skupne kmetijske politike EU na slovensko kmetijstvo. V okviru prostorskih študij posebno pozornost posvečamo kmetijstvu v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo ter vprašanjem, povezanim z okoljem.

Pri svojem delu smo tako na raziskovalnem, kot strokovnem področju tesno vpeti zlasti v domač kmetijski prostor oziroma v aktualno agrarno ekonomsko in agrarno politično problematiko, po vstopu v EU pa se krepi tudi mednarodno sodelovanje.

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme