INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva -
Sodelavci  
Modelne kalkulacije +
Poročila o stanju v kmetijstvu +
Projekt AgriPolicy  
Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije  
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


Oddelek za ekonomiko kmetijstva sodi med manjše oddelke inštituta, saj je bilo v zadnjih desetih letih na njem zaposlenih šest do deset sodelavcev, od tega ena tehnična sodelavka. Programske usmeritve oddelka so opredeljene dolgoročno, delo pa je pretežno usmerjeno v naslednja strokovna in raziskovalna področja:

  • spremljanje in analiza stanja in razvoja kmetijstva,
  • analiza ukrepov kmetijske politike,
  • spremljanje in ocenjevanje proizvodnih stroškov pri posameznih kmetijskih pridelkih,
  • razvoj sodobnih metod ekonomske analize v kmetijstvu,
  • prostorsko-okoljske analize in analize, povezane z ukrepi strukturne politike in politike razvoja podeželja.

Na področju raziskovalnega dela smo se zadnja leta ukvarjali predvsem z razvojem simulacijskih modelov za kmetijstvo. Na osnovi teh modelov redno ocenjujemo stroške in ekonomske rezultate za posamezne kmetijske proizvode, kot orodje pa jih uporabljamo tudi v drugih strokovnih in raziskovalnih projektih. Pomembno področje dela je spremljanje splošnega stanja in razvoja kmetijstva in kmetijske politike, v zadnjem času pa tudi sodelovanje v raziskavah vpliva skupne kmetijske politike EU na slovensko kmetijstvo. V okviru prostorskih študij posebno pozornost posvečamo kmetijstvu v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo ter vprašanjem, povezanim z okoljem.

Pri svojem delu smo tako na raziskovalnem, kot strokovnem področju tesno vpeti zlasti v domač kmetijski prostor oziroma v aktualno agrarno ekonomsko in agrarno politično problematiko, po vstopu v EU pa se krepi tudi mednarodno sodelovanje.

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme