< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja -
Sodelavci  
Strokovne publikacije  
Prašičereja, znanost in tehnologija mesa +
Čebelarstvo +
Aplikacija Govedo +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

 Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letu 2013

 

V publikaciji so predstavljeni razpoložljivi podatki ter osnovni statistični parametri o prirastih in klavni kakovosti goveda vzrejenega in zaklanega v Sloveniji v letu 2013. PDF


  

Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letu 2012

V publikaciji so predstavljeni razpoložljivi podatki ter osnovni statistični parametri o prirastih in klavni kakovosti goveda vzrejenega in zaklanega v Sloveniji v letu 2012. PDF


 

Ocenjevanje klavnih trupov

V sklopu strokovnih nalog v prašičereji na Kmetijskem inštitutu Slovenije izvajamo podrobne meritve lastnosti klavnih trupov in kakovosti mesa prašičev. Nekatere meritve na klavni liniji predpisuje že Pravilnik o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov prašičev (Uradni list RS, št. 22/2004). S temi meritvami se določa mesnatost in na njeni podlagi cena zaklanih prašičev. Dodatne meritve, ki jih opravljamo na klavnih trupih in v zvezi z lastnostmi mesa, sicer za zdaj niso podlaga za določanje cene prašičjega mesa, so pa lahko v pomoč rejcem (preizkušanje nekaterih križanj, prehrane, sistemov reje) in mesnopredelovalni industriji (spremljanje kakovosti, usmeritev mesa v določene izdelke). PDF 

Mišice na stegnu prašiča


Mesnatost in kakovost mišičnine pri prašiču se večinoma ugotavlja na zadnjih prsnih vretencih, ledvenem delu in nekaterih stegenskih mišicah. PDF

Video predstavitev si lahko ogledate tukaj.Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letu 2011

V publikaciji so predstavljeni razpoložljivi podatki ter osnovni statistični parametri o prirastih in klavni kakovosti goveda vzrejenega in zaklanega v Sloveniji v letu 2011.
Cilj prikaza je na enem mestu zbrati in predstaviti razpoložljive podatke o klavni kakovosti slovenskega goveda.
PDFZmrziščna točka mleka


Ali lahko z ustrezno prehrano molznic in z drugimi ukrepi znižamo previsoko zmrziščno točko mleka? PDFPriročnik za vodenje prehrane krav molznic ob pomoči rezultatov mlečne kontrole

Vodenje prehrane molznic naslovnica

Priročnik je razdeljen na šest delov. Kratkemu uvodu sledijo pregled dejavnikov, ki vplivajo na sestavo mleka, in navodila za vrednotenje rezultatov mlečne kontrole. V nadaljevanju je prikazan primer razlage rezultatov o mlečnosti in sestavi mleka na kmetiji. V priročniku je opisano tudi, kako priti do podatkov o kontroli po internetu. Prikazano je še stanje v Sloveniji s kratkim komentarjem najverjetnejših vzrokov za odmike od priporočenih vrednosti.

Priročnik lahko kupite pri selekcionistih in kontrolorjih območnih zavodov in na Oddelku za živinorejo na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Cena priročnika vključno z DDV je 300 SIT. Lahko pa ga brezplačno poberete s spleta.
PDF


 

Dobra praksa reje prašičevKnjižica obsega obvezne normative in priporočila pomembnejših opravil pri reji prašičev. To so: prostor za namestitev prašičev, krmljenje in napajanje, rejska opravila ter prevoz prašičev. Pri vsaki od naštetih opravil so najprej podana obvezna zakonska določila, sprejeta v naših zakonskih aktih in pravilnikih ter evropskih direktivah. Sledijo priporočila, ki presegajo z zakonom določene minimalne standarde in prispevajo k boljšemu počutju živali. Opisanih je več, velikokrat neopaznih, drobnih stvari, ki so še kako pomembne ne samo za dobro počutje, pač pa tudi za bolj zdravo in uspešnejšo rejo. Knjižica je opremljena s številnimi fotografijami, ki včasih povedo več, kot pisana beseda. PDF

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme