INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva -
Sodelavci  
Modelne kalkulacije +
Poročila o stanju v kmetijstvu +
Projekt AgriPolicy  
Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije  
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

Projekt AgriPolicy (Enlargement Network for Agripolicy Analysis) sodi med projekte sodelovanja (SP1-Cooperation and Support Action) iz 7. okvirnega programa EU in bo trajal 2 leti (1.6.2008-31.5.2010). Gre za nadaljevanje in razširitev projekta CEEC AgriPolicy iz 6. okvirnega programa EU, v okviru katerega sta bili izdelani baza institucij in baza ekspertov s področja agrarne ekonomike in politike, ki omogočata predstavitev lastnega dela in enostavno iskanje morebitnih partnerjev po področjih dela in državah.

Glavni cilji AgriPolicy ostajajo tudi v nadaljevanju projekta podobni, to je krepitev mreže raziskovalcev s področja agrarne ekonomike in politike, priprava analiz za potrebe kmetijske politike ter razvoj analitičnih kapacitet raziskovalcev s tega področja. V projektu sodeluje 25 partnerjev, od tega 12 iz novih članic EU, 3 iz držav s statusom kandidatk (Hrvaška, Makedonija, Turčija), 5 iz držav pred-kandidatk (Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Kosovo, Albanija) ter 5 podpornih organizacij (Euroquality iz Francije kot koordinator projekta, LEI iz Nizozemske, Univerza Exeter iz Velike Britanije, IAMO iz Nemčije in BF iz Slovenije). 


Projekt sestavlja 7 delovnih nalog z naslednjo vsebino:
WP1: Posodobitev on-line baze raziskovalcev in baze raziskovalnih organizacij s področja agrarne ekonomike in politike, posodobitev in razširitev spletne strani agripolicy.net ter priprava novic v zvezi s projektom
WP2: Priprava posebnih študij s področja posameznih trgov in s področja razvoja podeželja
WP3: Monitoring kmetijske politike v novih državah članicah
WP4: Pregled razpoložljivosti in kakovosti podatkov o kmetijstvu in kmetijski politiki v državah Zahodnega Balkana in Turčiji, oblikovanje baze podatkov ter priprava analize
WP5: Usposabljanje raziskovalnih organizacij za evalvacijske analize in napovedi ter priprava pilotne študije
WP6: Organizacija simpozijev in delavnic
WP7: Organizacijske in finančne vsebine 


Kmetijski inštitut Slovenije v projektu sodeluje kot partner (nosilec Tina Volk), skupaj z BF Oddelkom za zootehniko (nosilec Emil Erjavec) pa tudi kot so-nosilec delovne naloge 4.

Baza raziskovalcev in baza raziskovalnih organizacij s področja agrarne ekonomike in politike sta dostopni na naslovu http://www.agripolicy.net, kjer bo mogoče najti tudi podrobnejše podatke o celotnem projektu in njegovih rezultatih.BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme