< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva -
Sodelavci  
Modelne kalkulacije +
Poročila o stanju v kmetijstvu +
Projekt AgriPolicy  
Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije  
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

Projekt AgriPolicy (Enlargement Network for Agripolicy Analysis) sodi med projekte sodelovanja (SP1-Cooperation and Support Action) iz 7. okvirnega programa EU in bo trajal 2 leti (1.6.2008-31.5.2010). Gre za nadaljevanje in razširitev projekta CEEC AgriPolicy iz 6. okvirnega programa EU, v okviru katerega sta bili izdelani baza institucij in baza ekspertov s področja agrarne ekonomike in politike, ki omogočata predstavitev lastnega dela in enostavno iskanje morebitnih partnerjev po področjih dela in državah.

Glavni cilji AgriPolicy ostajajo tudi v nadaljevanju projekta podobni, to je krepitev mreže raziskovalcev s področja agrarne ekonomike in politike, priprava analiz za potrebe kmetijske politike ter razvoj analitičnih kapacitet raziskovalcev s tega področja. V projektu sodeluje 25 partnerjev, od tega 12 iz novih članic EU, 3 iz držav s statusom kandidatk (Hrvaška, Makedonija, Turčija), 5 iz držav pred-kandidatk (Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Kosovo, Albanija) ter 5 podpornih organizacij (Euroquality iz Francije kot koordinator projekta, LEI iz Nizozemske, Univerza Exeter iz Velike Britanije, IAMO iz Nemčije in BF iz Slovenije). 


Projekt sestavlja 7 delovnih nalog z naslednjo vsebino:
WP1: Posodobitev on-line baze raziskovalcev in baze raziskovalnih organizacij s področja agrarne ekonomike in politike, posodobitev in razširitev spletne strani agripolicy.net ter priprava novic v zvezi s projektom
WP2: Priprava posebnih študij s področja posameznih trgov in s področja razvoja podeželja
WP3: Monitoring kmetijske politike v novih državah članicah
WP4: Pregled razpoložljivosti in kakovosti podatkov o kmetijstvu in kmetijski politiki v državah Zahodnega Balkana in Turčiji, oblikovanje baze podatkov ter priprava analize
WP5: Usposabljanje raziskovalnih organizacij za evalvacijske analize in napovedi ter priprava pilotne študije
WP6: Organizacija simpozijev in delavnic
WP7: Organizacijske in finančne vsebine 


Kmetijski inštitut Slovenije v projektu sodeluje kot partner (nosilec Tina Volk), skupaj z BF Oddelkom za zootehniko (nosilec Emil Erjavec) pa tudi kot so-nosilec delovne naloge 4.

Baza raziskovalcev in baza raziskovalnih organizacij s področja agrarne ekonomike in politike sta dostopni na naslovu http://www.agripolicy.net, kjer bo mogoče najti tudi podrobnejše podatke o celotnem projektu in njegovih rezultatih.BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme