< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja -
Sodelavci  
Strokovne publikacije  
Prašičereja, znanost in tehnologija mesa -
Raziskovalno delo  
Strokovno delo  
Kongresni prispevki  
Čebelarstvo +
Aplikacija Govedo +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Raziskovalci:


 

Zunanji sodelavci:

 Dr. Marjeta ČANDEK-POTOKAR  
      Tel.: +386 1 28 05 124
      
meta.candek-potokar@kis.si
   
biografija
   
objave

 Dr. Martin ŠKRLEP 
      Tel.: +386 1 28 05 234
      
martin.skrlep@kis.si
   
biografija
   
objave

 Dr. Maja PREVOLNIK, asistentka na FKBV 
      Tel.:+386 1 28 05 230
      
maja.prevolnik@kis.si
    
biografija
     
objave

     
 Mag. Blaž ŠEGULA 
      Tel.: +386 1 28 05 227
      
blaz.segula@kis.si
   
biografija
   
objave

  Nina BATOREK, mlada raziskovalka
       Tel.: +386 1 28 05 230
       
nina.batorek@kis.si
    
biografija
    
objave

 

 Znanstveno delo

 Strokovno delo 

 Kongresni prispevki 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme