< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja -
Sodelavci  
Strokovne publikacije  
Prašičereja, znanost in tehnologija mesa -
Raziskovalno delo  
Strokovno delo  
Kongresni prispevki  
Čebelarstvo +
Aplikacija Govedo +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

Kontakti:    Zunanji sodelavci:
 Dr. Marjeta ČANDEK-POTOKAR   
      Tel.: +386 1 28 05 124
     
meta.candek-potokar@kis.si
      
 
biografija
        objave
 
 Dr. Martin ŠKRLEP 
      Tel.: +386 1 28 05 234
     
martin.skrlep@kis.si
     
 biografija
       
objave

 Maja PREVOLNIK, asistentka na FKBV 
      Tel.:+386 1 28 05 230
     
maja.prevolnik@kis.si
     
 biografija
      objave
 

 Mag. Blaž ŠEGULA 
      Tel.: +386 1 28 05 227
     
blaz.segula@kis.si
       biografija
       objave
 Nina BATOREKmladi raziskovalec
      Tel.: +386 1 28 05 230
     
nina.batorek@kis.si
       biografija
       objave
  
 
Strokovne naloge:

·  Na podlagi sprejetega temeljnega rejskega programa za prašiče in pogodbe za izvajanje določenih strokovnih nalog s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, ki je priznana rejska organizacija (PRO) v prašičereji , izvajamo za člane rejskega programa meritve klavnih lastnosti in ocenjevanje kakovosti mesa. V sklopu tega programa izvajamo tudi različne razvojne naloge na področju prašičereje (npr. uvajanje NIR spektroskopije za ocenjevanje mesa, testiranje  imunokastracije, genetski markerji za kakovosti mesa), sodelujemo v  posvetovalnem telesu PRO (strokovni svet), publiciramo oziroma širimo v prakso lastne rezultate raziskovalnega dela med rejce, izvajamo  svetovanje in konzultacije s področja dela.

 

·  Prav tako za ministrstvo pristojno za kmetijstvo izvajamo razvojno delo na področju ocenjevanja mesnatosti prašičev na klavni liniji, ki zajema izvedbo disekcij in pripravo enačb, oceno različnih dejavnikov, ki vplivajo na točnost ocenjevanja ter sodelovanje v ekspertni skupini za klasifikacijo trupov na EU nivoju.

Strokovne publikacije:
Računalniško merjenje površine dolge hrbtne mišice, hrbtne slanine ter potrebušine pri prašičih 

Dvomestna DM5 metoda za ocenjevanje deleža mesa pri garanih prašičih

Hennessy merilni sistem (HGS)
GP4 sonda za aparativno ocenjevanje deleža mesa pri garanih prašičih

1.  Alternative klasični kastraciji

 • Spolni vonj v mesu merjascev. Sodob. kmet.
 • Praksa pri kastraciji pujskov v EU. Reja prašičev
 • Bo kirurško kastracijo pujskov zamenjalo cepljenje?. Kmeč. glas.
 • Aktualna tema v EU - testiranje vakcine Improvac. Reja prašičev 

2. Pridelava in kakovost sušenih mesnin

 • Pršut - zagotavljanje kakovosti in zaščita izdelka. Sodob. kmet.
 • Pitanje prašičev na večjo težo za potrebe Prekmurske šunke. Meso mesnin.
 • Koliko je 27 ton "prekmurske šunke"?. E-novice - Gral iteo.
 • Prekmurske šunke bi lahko prodali veliko več : nove možnosti za prekmurske prašičerejce. Kmeč. glas.
 • Prvi rezultati raziskave tržnih možnosti "prekmurske šunke" - analiza proizvodnih zmogljivosti. Meso mesnin.
 • Percepcija "prekmurske šunke" pri potrošnikih. Meso mesnin.
 • Tržne možnosti prekmurske šunke v Sloveniji. Meso mesnin.
 • Povečanje proizvodnje "prekmurske šunke" - izziv za predelovalce ter razvojna možnost za prašičerejo. Reja prašičev.
 • Vzroki izločitev prašičjih stegen, namenjenih za kraški pršut.   

3. Klasifikacija prašičjih trupov

 • Zagotavljanje izvora in kakovosti prašičjega mesa ter ocenjevanje mesnatosti prašičev : vtisi z obiska tehničnega inštituta za prašičerejo (ITP) v Franciji. Reja prašičev.
 • Ocenjevanje mesnatosti prašičjih trupov in plačevanje v Franciji. Reja prašičev.
 • Kako dobri so prašiči "slovenske kakovosti" po "evropskih kriterijih" : aktualno. Kmeč. glas.
 • Razvoj in prilagoditev metode ocenjevanja mesnatosti prašičev - predstavitev projekta. Sodob. kmet.
 • Harmonizacija ocenjevanja mesnatosti prašičev v EU - projekt EUPIGCLASS. Reja prašičev.
 • Metode merjenja na klavni liniji in mesnatost prašičev v EU = Measuring methods on slaughter line and meatiness in pigs in EU. Sodob. kmet.
 • Mesnatost slovenskih prašičev. Kmeč. glas.
 • Vzroki za izločitve pri odbiri stegen za Kraški pršut na primeru slovenske surovine. Reja prašičev
 • Lastnosti prašičev, primernih za pršute z manjšo vsebnostjo soli. Kmeč. glas.
 • Nova enačba za ocenjevanje klavnih trupov prašičev. Reja prašičev.
 • Mesnatost slovenskih prašičev v letu 1991. Sodob. kmet
 • Enačba za ocenjevanje mesnatosti prašičev = An equation for estimation of lean meat percentage in swine in Slovenia. Sodob. kmet 
 • Do hitrejšega ocenjevanja deleža mesa pri garanih prašičih na klavni liniji. Reja prašičev
 • Rejecse ne strinja z ocenjenim deležem mesa svojih prašičev. Reja prašičev.
 • Hennessy merilni sistem (HGS) : GP4 sonda za aparativno ocenjevanje deleža mesa pri garanih prašičih. Sodob. Kmet. 
 • Ocena mesnatosti prašičev po enačbah DM5 in HGP4 = Prediction of lean meat content using equations DM5 and HGP4 in pigs. Spremljanje proizvodnosti prašičev
 • Dvomestna metoda DM5 za ocenjevanje deleža mesa pri garanih prašičih : določanje mesta meritve M in S na klavni polovici (Tehnološki list). 
 • Hennessy merilni sistem (HGS) : GP4 sonda za aparativno ocenjevanje deleža mesa pri garanih prašičih (Tehnološki list, 87).
 • Računalniško merjenje površine dolge hrbtne mišice, hrbtne slanine in mesnatosti potrebušine pri prašičih (Tehnološki list, 89)
 • Ocenjevanje klavnih trupov in kakovosti mesa prašičev.

4. Kvaliteta trupov in mesa

 • Mesnatost slovenskih prašičev v letu 1991. Sodob. kmet
 • Ocenjevanje klavne kakovosti prašičev na liniji klanja : metode ocenjevanja deleža mesa. Sodob. kmet.
 • Odkrit gen za kakovost mesa pri prašičih. Sodob. kmet.
 • Kakovost prašičjega mesa in dejavniki njene variabilnosti. Sodob. kmet.
 • Uspešnost zaščite znakov kakovosti - meso in mesni izdelki. Reja prašičev.
 • Zaščita znakov kakovosti pri mesu in mesnih izdelkih - razvojna možnost za prašičerejo. Sodob. Kmet.
 • Zaščita proizvodov. Meso mesnin.
 • Genetski dejavniki kakovosti prašičjega mesa. Meso mesnin.
 • Kakovost prašičjega mesa. Sodob. kmet
 • Zaščita tradicionalnih mesnin - razvojna možnost za prašičerejo = Protection of traditional meat products - opportunity for pig breeding. Sodob. kmet.
 • Pogostnost genotipov z neugodnim vplivom na kakovost mesa pri prašičih pitancih iz rejskega programa SloHibrid. Reja prašičev
 • Nekaj rezultatov spremljanja kakovosti mesa v slovenskem rejskem programu v prašičereji. Reja prašičev.
 • Nevarnost trihin v svinjskem mesu : veterinarstvo. Kmeč. glas.
 • Trihineloza. Reja prašičev.
 • Klavna kakovost prašičev (Tehnološki list, 68/96).
 • Ocenjevanje kakovosti prašičjega mesa : določanje mase prašičjega stegna : vizualno ocenjevanje mesnatosti potrebušine (Tehnološki list, 91)
 • Ocenjevanje kakovosti prašičjega mesa : merjenje vrednosti pH mesa : merjenje barvnih parametrov in ocenjevanje barve mesa : merjenje sposobnosti vezave vode s filtrirnimi papirčki (Tehnološki list, 90)
 • Slovenske prehranske tabele, Meso in mesni izdelki = Slovenian food composition tables, Meat and meat products.
 • Klavna kakovost prašičev (Tehnološki list, 68/96)

5. Kemična sestava prašičjega mesa in izdelkov

 • Biokemične, histološke in teksturne lastnosti dolge hrbtne mišice prašičev različne teže in starosti.

6. Reprodukcija prašičev

 • Testiranje in odbira merjascev v letu 1991. Sodob. kmet.
 • Odbira plemenskih prašičev. Kmeč. glas.
 • Porod pri svinjah : kako ukrepati če se zaplete. Kmeč. glas.
 • Porod pri svinjah : kako pomagati slabotnim pujskom. Kmeč. glas.
 • Porod pri svinjah : kako preprečiti poporodne težave. Kmeč. glas.
 • Porod pri svinjah : kako preprečiti poporodne težave. Kmeč. glas.
 • Sezonski vpliv na plodnost svinj na farmi Krško = Seasonal effect on fertility of sows on the farm Krško. Vet. nov. 
 • Problem bukanja svinj v poletnih mesecih : ali imajo visoke letne temperature manj vpliva na mlajše živali?. Sodob. kmet
 • Problem bukanja svinj v poletnih mesecih (2) : odvisnost plodnosti od starosti prvesnic. Sodob. kmet.
 • PPV - črni in mrtvorojeni pujski. Reja prašičev.
 • Plodnost mladic, pripuščenih v različnih letnih sezonah, glede na starost ob prvi prasitvi. Reja prašičev.
 • Zakaj se rojevajo mrtvi pujski : prašičereja. Kmeč. glas.
 • Je novorojeni pujsek mrtev?. Kmeč. glas.
 • Težave v porodnem kanalu : prašičereja. Kmeč. glas.
 • Odberimo pravega merjasca : prašičereja. Kmeč. glas.
 • Odbira plemenskih prašičev (Tehnološki list, 12/1989)
 • Porod pri svinji (Tehnološki list, 44/1992)
 • Osemenjevanje svinj (Tehnološki list, 48/93) 

7. Dobrobit prašičev

 • Živalim prijazna reja prašičev. Kmeč. glas.
 • Počutje prašičev na različnih tleh. Kmeč. glas.
 • Dobra praksa reje prašičev. Reja prašičev

8. Drugo

 • Ohranjanje avtohtone pasme prašičev in trženje izdelkov : primer baskovskega prašiča. Sodob. kmet.
 • Klavna kakovost in prirasti mladih bikov v Sloveniji. Kmeč. glas.
 • Truefood : predstavitev raziskave Kmetijskega inštituta Slovenije v sklopu projekta. Reja prašičev.
 • Analiza pitanja telet po tehnologiji Pohorje beef. Kmeč. glas.
 • Pitanje telet "Pohorje beef". Glas dežele.
 • Analiza zakola goved v Sloveniji za leto 2009. Kmeč. glas.
 • Analiza sheme plačevanja za govedo v Sloveniji. Kmeč. glas.
 • Kmetije s tržno rejo prašičev v občini Krško. Sodob. kmet 
 • Hibe nog pri prašičih. Reja prašičev
 • Geografsko zaščiteni izdelki iz prašičjega mesa v EU. Kmeč. glas
 • Pregled zakola in klavne lastnosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009. Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009
 • Presoja gospodarskega križanja z mesnimi pasmami (obdobje 2007-2009). Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009
 • Primerjava pasem in vpliv intenzivnosti rasti na klavno kakovost mladih bikov v Sloveniji (obdobje 2005-2006). Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009.
 • Rezultati pitanja (starejših) telet - primerjavanačina "Pohorje beef" s pitanjem v široki reji Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009 
 • Povzetek rezultatov v kontroli prireje mesa goved z analizo klavne kakovosti (2005-2009). Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009.
 • Zaščita tradicionalnih mesnin - razvojna možnost za prašičerejo.
 • Farme prašičev v Sloveniji (Tehnološki list, 69/97).
 • Bolezni prašičev.
 • Uravnavanje apetita pri svinjah v laktaciji. Reja prašičev.

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme